سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/10/30 | 11:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 این روزها بسیاری از مردم ازعملکرد سازمان تعزیرات کشوری انتقادهایی دارند که اگردراصل موضوع کنکاش نمایند وموضوع رابخوبی موردمداقه قراردهند؛ آن وقت متقن خواهندشد که این عزیزان تمام تلاش خودرا درانجام وظایف محوله انجام داده ومشکل از جایی دیگرآب می خورد. برخی ازافراد مغرض بیهوده، مشکلات رابه گردن این سازمان می اندازند که سزایشان راخواهند دید. اگر چه شغل این عزیزان با کمی جابه جایی وتغییر هویت جزیی!همردیف سازمان 118 تغییر یافته وقیمت های کالاها رابه شاکیان گرانقدرگوشزدمی کنند که توی بازار دچارمشکل نشوند وسرشان کلاه نرود ،درهرصورت ادای تکلیف می نمایند وجاپای 118 گذاشته اند!!

از آن جا که قیمت کالاهای اساسی روزبه روزیاهفته به هفته بالامی رود بسیاری ازخریداران که هفتگی برای خرید به بیرون تشریف می برند، چون ازقیمت کالاها بی خبرند؛ مزاحم سازمان شده ووقت کارمندان سازمان را بی جهت تلف  می نمایند! وایرادمی گیرند که سازمان باگرانفروشان ومحتکران برخورد نمی کند!

برای نمونه در سازمان  تعزیرات شهرستان لشت نشا  چندین  بارچنین تلفن هایی رامشاهده نمودیم ، که کارمندان سازمان با خوشرویی پاسخشان رادادند و ادای تکلیف نمودند...

- الو-سازمان تعزیرات

- بفرماییدجانم!

- آقا سرکوچه ی میرزاکوچک خان گوشت گوسفند راکیلویی 20هزارتومان می فروشند.

- عزیزم! مگرخبرندارید ؟ازهفته ی پیش گوشت شده کیلویی 20هزارتومان!

- ای برار !پس سوپری کنارش ماست یک کیلویی رامی فروشند هزارتومان .

- برارجان! ماست دیروزشده 1200تومان بروخداراشکرکن!

- پس شیر پاکتی 1300تومان رامی فروشند 1500تومان ؟!

- قیمتش از دیروز بالارفته جانم، ته قربان!

-...

-...

خوب ملاحظه فرمودید، که سازمان هیچ گونه تقصیری ندارد واگر گهگداری برخوردی می شود از سر غفلت کارمندان سازمان است، که به برخی ازقیمت ها واقف نبوده که بعدازپلمپ مغازه واطلاع از اصل قیمت ها سریعاًرفع پلمپ می گردد. 
تاریخ : چهارشنبه 90/10/28 | 3:34 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

"صدکارشناس مأمور رسیدگی به دارایی گروه آریا شدند."     روزنامه کیهان

 

این هم از اقدامات شگرف در سرکارگذاشتن افراد!!! مخالفان طرح  ایجاد دومیلیون وپانصدهزار  فرصت شغلی،توجه داشته باشند که این قدربر طبل مخالفت نکوبند .آقایان ،چنین طرحی امکان ایجادش هست ولی یک کمی احتیاج به همت بالا دارد!!!! تنهادویست فرصت شغلی تاانتهایش مانده است!

 

 
تاریخ : چهارشنبه 90/10/28 | 3:24 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

پس از ماه ها وسالها تلاش بی وقفه ی شعرا ی این سرزمین که به شعرای گمنام معروف ومشهورند ،عاقبت توانستندیادواره ای را برگزارکنند که سالیان پیش چنین رخدادی  انتظارمی رفت .بسیاری ازشعرا ومرثیه سرایان ازسراسرکشور دراین یادواره، شرکت جستند وبه هنرنمایی پرداختند .یادواره ی "هوای پاک " که ابتدا بامخالفت عظیمی روبه روگردید ووزارت کشور آن راحرکتی سیاسی قلمدادمی نمود؛ برگزار شد ویادآن عزیز سفر کرده درخاطره ها تجدید گردید .دراین بین بایداز زحمات بی وقفه ی وزارت ارشاد تشکرنمودکه زحمات زیادی را در اختیار قراردادن مکانی برای چنین یادواره ای تقبل فرمودند، که نه آب شیرش فس فس می کرد ونه دستشویی های آن چنانی داشت! درهرصورت کل فعالیت این برنامه، به صورت مجموعه ای در دوجلدچاپ گردیده که عزیزان می توانند از آن بهره هاببرند.

برنامه با دکلمه ی دبیرهمایش  آغازشد که درقسمتی از آن بیان داشتند:....تورا می بویم(همراه باسرفه ی شدید) ودر کالبد جانم ذخیره می کنم .اکنون جزئی ازوجود من شده ای ای هوای پاک! چه قدرزود شهرمان راترک کردی ! اکنون بنزین های یورو چند ویا لنت های نامرغوب  هویتت را عوض کرده اند! من تورا آن طورکه هستی می خواهم .اکنون اورجنالت دست نیافتنی است وفقط می توان در قله ی دماوندسراغت راگرفت وتوچه قدربلندپروازبوده ای!...

درپایان یادواره ،اکثر قریب به اتفاق عقیده داشتند که چنین همایش هایی در شهرهای  کوچک نیزالزامی است ونباید مرده پرست بود!!! 

 
تاریخ : دوشنبه 90/10/26 | 11:31 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

برخی ازخدمات ارزنده ی دولت توی این ایام شده وبال جان ماروستاییان!همین آوردن پست ،آیتی(it )واینترنت پرسرعت وهزاران خدمات ازاین دست را می گویم .کدخدا که بالاترین افتخارش ،خواندن  توی  کلاس ششم ابتدایی بوده وهرجا می نشست، ادعایش می شدکلاس ششم قدیم برابراست با فوق لیسانس های امروزی !کجااینترنت وایمیل رادیده بود.همین که پای این چیزها به روستایمان بازشد،بی وقت وسرزده راهی محلش می شده وپس ازاین که باد درغبغب می انداخت به اهل وعیال وپیرمردهای محل طوری می فهماند؛ که یک نوک پا برویم سایت وببینم اوضاع جهان چه طوراست؟!چتی بکنیم ووبگردی !چشمتان روز بدنبیند درهمین ایامی که داشت سایت های مختلف را وارسی می کرد،چشمش افتادبه این جمله "مقامات کره شمالی افرادی راکه در ،درگذشت رهبر شان سوگواری نکردند واشک نریختند ؛به بیگاری خواهدبرد."همین خبر توی مخیلّه ی جناب چنان حک گردید که پس ازدرگذشت پدرپدربزرگش در مسجدمحله با پررویی! اعلام نمود: هرکه برای جدم اشک نریزد وسوگواری ننماید، از کودوسم وعلوفه خبری نیست. همین امرموجب شده غم واندوه روستایمان رافرابگیرد وهرکس از راه دور،تاکدخدا راببیند توی خاک وخاشاک غلت بخورد واظهار عزاداری نماید .شایعه شده هرکس بیش تر درغم ازدست دادن جد کدخدا اشک بریزد سهمش از کودو...چندین برابرخواهدشد.

نمی دانیم چه شده کدخدا ازاین همه کشورهای پیشرفته، رفته ازکشوربرادرکمونیستی کره ی شمالی الگوبرداری کرده است .ماهم هرچه زورزدیم تا اشکی ازچشمان ما درآید؛ نشد،خدا به مارحم کند. این هم ازخدمات ارزنده دولت در آنلاین کردن روستاها!!!

 

 
تاریخ : یکشنبه 90/10/25 | 9:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دلمان خوش بود پس ازسال ها ازروستایمان هم یک نفرمی رود ودرانتخابات مجلس شرکت می کند .چه بلوایی شده بود!پسر کدخدارا می گویم که پس از هزاران مشقت ،این راببین وآن استادراسفارش بکن، توی دانشگاه آزاد که شهریه ی یک ترمش کل مخارج ده سال زندگی ماست ،کارشناسی ارشد ش راگرفت ورفت در استقبال عجیب مردم، در همین چندم دی اسمش رانوشت .چه کسی فکرمی کرداین پسرکدخدا باآن همه کبکبه ودبدبه ازسوی هئیت اجرایی رد صلاحیت بشود وآن هم عدم اعتقاد به اسلام ووفاداری به کشورش. هرچه فکرمی کنیم این دلایل رد ،به ایشان نمی چسبد.بیچاره پدرش ،هروقت اورا می دیدمش ؛بافریاد می گفت :"بیابرویم نمازهمین کارها رامی کنی که آخرعاقبت ردصلاحیت می شوی." والان رسیدیم به حرف چندسال پیش کدخدا وهرچه فکر می کنیم می بینیم ؛عجب آینده نگری داشته وچنین روزی را پیش گویی فرموده بود.به هرحال نمازش ، ترک نمی شد غیرازنماز صبح  .این اواخرکمی حرف های بودارمی زد مثلاًرفته بودکتاب انجیل خریدومی خواند. کدخداکه خبرنداشت .شایدهمین کافی بود!ازعدم وفاداری به کشورهم چیزی نمی دانیم وبالکل بی خبریم.سربازی نرفته بود شایدهمین دلیل متقنی بوده  که ایشان وفادارنیستند .ولی پس از ردصلاحیت ایشان دیروز تشریف بردند به مسجد وباهمین گوش هایمان شنیدیم که اذان گفتند؛ باچه صدای رسایی!نامه ی اعتراض آمیز توأم باتهدیدنوشتند که ماجرئت نکردیم دوسه سطری را چاپ کنیم .ازنامه ی اوباماهم تهدیدآمیزتربود!بدجوری دولت ودولتیان راکوبید. چه کنیم فقط برای دِین به اطلاع رسانی قسمتی ازاآن را که درآینده ی نزدیک درسایت روستایمان به شکل کامل درصورت فیلترنشدن خواهد آمد ؛می آوریم.درسطرنهم از بند دوم نامه آمده است:"به بنده گفتید اعتقادبه اسلام ندارم !چه کسی باید شمارابسنجدوموازنه کند .ببینید من چه کسی هستم مؤذن مسجد محله.شماخودتان نمازمی خوانید؟الله اعلم....."

درهرصورت ماکه امیدواریم این نامه ی اعتراض آمیز کارش رابکندوایشان با رأی بالا واردمجلس شوند وکاری دست وپاکنند .الهی آمین .ولی واقعاً این روزهاخدمت به مردم هم کارسختی شده است!!!!  
تاریخ : پنج شنبه 90/10/22 | 9:37 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

 دلار

بسیاری ازدوستان دراین چندروزباارسال پیامک، ایمیل وتلفن وباهروسیله ای ،علت غیبت این جانب راخواستارشدند وبیان داشتند: دیگر طاقت دوری شمارانداریم واگر دراین چندروز تصویرفتوشاپ یادست خطی ازشما رامشاهده نکنیم ،سربه کوه وبیابان خواهیم گذاشت،وآتش فراقتان مارانیست خواهدکرد!

علت غیبت صغری این جانب آقای بهمنی ،رییس کل بانک مرکزی است که سخنان گوهربار وحرف های تأثیرگذارش درمصاحبه ها وکنفرانس های خبری،همچون آب زمزم آتش شعله ورتورم وصعود بی رویه ی سکه وارز  رابه شدت اطفا می سازد وموجب سقوط ارز درکشور می گردد!!!تصوربفرمایید وقتی سخنانشان این قدر تأثیر دارد عمل واقدامشان چه تأثیری خواهدداشت.

فلذا دراین ایام ماضی که فرمودند :نرخ تورم دردی ماه کاهش خواهدیافت وعین مطالبشان بدون هیچ گونه سانسوری درآرشیو یافت می شود ؛چنین رخداد مهمی به وقوع پیوست، که منجر به معجزه ی قرن گردید!ازسویی درچندروزپیش نیز اعلام نمود: بااقداماتی ؟!نرخ سکه ودلار رابه شدت کاهش خواهیم داد. فی نفسه ملتفت گشتیم وشستمان خبردارشد که مانندادوارگذشته، ازقضا سرکنگنبین صفرا خواهدفزود! وطبق روال قبلی قیمت ها سربه فلک خواهدکشید؛فلذا دراین چندروز کارمان شده اعتکاف در اطراف مقدس بانک ها وبازارارز وابتاع دلار وسکه ،شاید ماهم دراین اوضاع بی ریخت! به نان ونوایی برسیم !!!

الاای الحال ،دیروز هنگامی که استماع نمودیم ، آقای بهمنی استعفانمودند ،وحشت تمام وجودمان رافراگرفت که بازارارز وسکه متعادل خواهد شد؛که خوشبختانه شایعه بوده است . درآخر باید عرض کنیم که بایددرآتش فراق این جا نب بسوزیدتا زمانی که اوضاع واحوال چنین است!!!
تاریخ : دوشنبه 90/10/19 | 2:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد در جمع مردم شهر یاسوج ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن بیکاری را از مهمترین برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: در شرایطی که حدود 2/5 میلیون جوان این سرزمین فاقد شغل شرافتمندانه هستند مهمترین کار ایجاد اشتغال است و هرکس که از برنامه اشتغال حمایت می کند و به دنبال برداشت موانع اشتغال است دلسوز ملت ایران است. به نقل ازمطبوعات 30 /9/  90

 

لطف الله فروزنده معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور:دولت متولی ایجادشغل نیست ودرحال حاضر دولت اضافه نیروهم دارد.           به نقل ازمطبوعات 18/10/90

 

اما عکس العمل اند یشمندان معاصر

*نقدعلی معروف به علاف محل:"اندک اندک جمع مستان می رسد."

*صفرعلی:"هردم ازاین باغ بری می رسد."

*گرگ علی فیزیکدان روستا:"کلمات همچون انوار متافیزیکی ناخواسته ازدهان خارج می شوند بدون این که انسان درآن دخیل باشد .علتش رامن نمی دانم!"

مادرزن صفرعلی:"حرف حق رابایدازدهان مادرعروس شنید!!"

سخنان گرانسنگی دیگری هم وجودداشته که متأسفانه به خاطر ضیق جااز ذکرآن ها معذوریم!!!

 

 

 

 
تاریخ : شنبه 90/10/17 | 3:6 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

سلام علیکم

می خاستم بدانم نزرتان درمورد سخن عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران "با اعلام این که 20درصد مرغ‌های بازار قبل از ذبح مرده‌اند"،چیست؟ نمی دانیم ایشان چه قسدی داشته اند ؟می خاهیم بدانیم به چه چیزی می توان اعطمادکرد ؟وآماردرصت راازدهان چه کسی شنید؟ 

                                                                                                   شمص علی

علیکم السلام

نامه ی پراز کنایه وپراز غلوطتان راخواندم اولاً اگر حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان وادب فارسی که درزمینه ی فلسفه صاحب سبک !می باشند وتمام هم وغمشان پاسداشت ادبیات فارسی است و درچندین سال گذشته، برای این مقصودمهّم  دیگرمشاغل اندکشان!راکنارگذاشتند وچسبیدند به همین امربی ارزش !!نوشته ی شما را رویت می نمودند؛ اطمینان دارم که ازاین یکی شغل نیز چشم پوشی می کردند!،ولی این جانب ازآن آدم های حسودنیستم که بخواهم نان کسی راآجرنمایم واز کارشان معزول!

ثانیاًدرموردموضوع متنازع فیه که مرقوم فرمودید، باید عرض نمایم ،بنده باآن سابقه ی عظیم وید طولانی در زمینه آماروارقام بین المللی ،توی این آمار وارقام کشورمان درجازده ،به شکلی که هروقت ناخودآگاه ،اعداد وآماری را مشاهده می نمایم ازکله ی مبارکمان نیم متربخار به هوابلندمی شود !!خودمان وامانده ایم که آماردرست رابایدازلبان (مجازً!ازدهان)چه کسی شنید؟

ثانیاًاحتمالاًاین حرف های بودار را درجلوی باجه های خودپرداز زمان دریافت یارانه ها ازدیگران فراگرفته ای ؟تشریف ببر واین مبالغ پول مفت رانوش جان بفرما که تورا به این حرف ها چه سننه؟

رابعاً ایشان عضوهیئت علمی اند ،کارمند سازمان آمارکشورکه نیستند ؛آماردرست وحسابی بدهند!!!

خامساً بنده فقط به خبرهای روز جواب می دهم .رفتید خبرچندروزپیش را آوردید که چی ؟ قصد تشویش اذهان کرده اید؟

سادساً این یکی راهرچه فکرمی کنم چیزی به ذهنم نمی رسد...!!!!

 
تاریخ : چهارشنبه 90/10/14 | 6:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درپی کشف زوایای پنهان پرونده ی اختلاس ،سرانجام نام صفرعلی، آبدارچی بانک ملی ،که باحفظ سمت ،مسئول آبدارچی کل بانک ملی کشور نیزبوده؛ به فهرست مختلسین اضافه گردید وبرسرزبان هاافتاد.ازقرار معلوم مبلغ اختلاس ایشان طبق برآورد یکی ازکارشناسان غیراقتصادی ،دومیلیون تومان بوده است.باآشکارشدن نام ایشان وبحث وجدل درمطبوعات کشوری (به گفته مجله ی پنجره ایشان ازجریان انحرافی بوده است )و بررسی زندگی ایشان که به فرموده ی نقدعلی، اگرهمین طورپیش رود شاید مهم ترین شخصیت بعدازخاوری وآریا قرارگیرند،حیرت وتعجب وافسوس وفغان ازسراسرروستابه آسمان برخاست.به فکر هیچ یک ازاهالی روستا وده های همجوارهم نمی رسید ؛ایشان با آن همه سوابق درخشان وبصیرت !دست به چنین عمل شنیع بزند .ناراحتی اکثراهالی روستا بابت اقدام نابخردانه ی ایشان بوده که به عقیده ی کدخدا، که حرف اول وآخررادرروستا ایشان می زنند ، خاک به سری حالاکه می خواسته اختلاس کند؛ چرااین رقم اندک !چرا به رقم های میلیاردی امعان نظرنداشته است ،تاموجب اعتبارروستاگردد ؟

لذاایشان درهمان وهله ی اول ،برای این که این مبلغ راهم ازچنگش درنیاورند تادیده خاوری شرکت وویلاهای خودش رادرکانادا رابه اسم دختر وهمسرش نموده ،باعجله خانه ی کنگی اش را به نام  گلرخ ،همسرش نموده وازچندنفرازاهالی محل هم نوشته وخطی گرفته است.درعین حال برای این که ناراحتی راازدل مردم بزداید،باارسال نامه ای تلاش نموده آب رفته رابه جوی بازگرداند .درقسمتی ازاین نامه آمده است:

"...اگرچه پول به دست آمده درمقابل اختلاس آقایان پشیزی بیش نمی باشد مراموردعفوقراردهید. امیدوارم پس ازترفیع، تلاشم رامضاعف نمایم تاموجب شهرت شما وازهمه مهم تر پاره تنم ،روستایمان گردم .                                         اجرکم عندا...

تاکنون ردی ازایشان به دست نیامده وازقرارمعلوم،درکوه های اطراف متواری می باشند...
تاریخ : شنبه 90/10/10 | 10:5 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این گرگ علی روستای مان ،فردی است ساکت وخموش وگوشه گیر. گاه گاهی حرف هایی ازدهنش خارج می شودکه کوه راجابه جامی کند وازدهان مبارک افلاطون وارسطو خارج نشده است . تاشنیده برخی ازاصلاح طلبان توی انتخابات مجلس اسم نوشتند ، ازهمان دندان هایی که تاکنون مسواک وخمیردندان را به خودش ندیده؛ فی البداهه بیت "غلام همت دُردی کشان یکرنگم/نه آن گروه که ارزق لباس ودل سیهند ."دررفت که همه رامات ومبهوت نمود.ماکه انگشت تحیربردندان می گزیدیم، گفتیم :خبردارید که گفته اند که احتمال لیست جداگانه ی جبهه ی پایداری وجوددارد.که یک  ذره ای ،مِن و مِنی کرد وانگارکه چیزی ازغیب به اوالهام شده باشد؛ فرمود:ده درویش درگلیمی بخسبند،یک جناح (اصولگرایان)دراقلیمی نگنجند."

 با جواب های حیرت انگیزش دیگریقین پیداکردیم که ایشان ازآن اصلاح طلبان دوآتیشه است .واقعاًحیفمان آمد این همه استعداد سرشارهدررود ودرنمایندگی مجلس ازطیف مستقل اسم ننویسد!!!