سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/5/9 | 6:1 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

آخر آدم وآدمی زاد توی این کشور به این پهناوری کم بوده است؟مگرقحط رجال است؟این همه دکتر وفوق لیسانس بیکارتوی کشورمان داریم .دکترایی که ازکشورهای خارجه ،حالااگر کمی زبان خارجه شان ضعیف است ،فارغ شده اند!این هاهمه رارهاکردندچسبیدندبه کی ؟! کدخدای بالامحله  .

گفتیم که آدم فرصت طلبی است ،دیده امروز ازگوشه وکنار همین طورپشت سرهم مدعی می شوند که ازطرف رییس جمهورآقای روحانی پیشنهادوزارت به آن ها شده؛این هم چندتن ازاهالی روستا را دور ورش جمع کرده وادعانموده ازطرف آقای روحانی ،وزارت آموزش وپرورش  به ایشان پیشنهاد شده ومشغول نوشتن برنامه است .گردن خودشان .پیرمردها ی روستا که همه جاوازهمه کس بی خبرند ،باتکان دادن سروپس دادن لبخند زورکی سخنانش راتأیید نمودند.

چندتاازاین پاره کاغذها رادردست داشته وعنوان نموده:که پس چندروز تلاش توانستم برنامه رابرای پست وزارت آموزش وپرورش بنویسم .کمی که جلوتررفتیم وازمایحتوی کاغذ آشنا شدیم؛ تازه شستمان خبردارشد که همین آدم های فرصت طلبند که مارابیچاره وبدبخت نمودند.می گویید چرا؟واقعاً برنامه بوده اماچه برنامه ای!! تازه فهمیدم که حق باآقای شریعتمداری، مسئول روزنامه کیهان است که امروزدرروزنامه ی وزینشان خطاب به مجلس قیدنمودند " به بعضی ازوزاری روحانی رأی ندهید ،واوراخشنودکنید."نمی دانیم منظور شریعتمداری کدخدای محلمان بوده یادیگران ؟ولی هرچه باشدایشان منتخب آقای روحانی نیستند ولابد حزب ها ولابی های سیاسی به زور به رییس جمهور تحمیل نمودند!!امابرنامه ای که نوشته اند:

شنبه :ادبیات- فیزیک- زبان خارجه

یک شنبه:زبان فارسی- ورزش- شیمی

دوشنبه: زیست- دین وزندگی-برنامه ریزی

سه شنبه:دین وزندگی –شیمی،فیزیک-علوم اجتماعی

چهارشنبه:زبان خارجه- ورزش-ادبیات
تاریخ : شنبه 92/5/5 | 11:1 صبح | نویسنده : هادی اخوان

حسینیان:استرواراباگوجه یاتخم مرغ می زنم.

حسینیان که معرّف حضورتان است یک دست بزنی دارد که نگو . تاکنون چه صورت  وگونه هایی که بادست نازنین ایشان تماس نداشته! می گویند دست وپنجه اش زنده کننده وهدایت گراست .هرکس رامشت ومال داده  دیگرهیچ گونه خطایی ازاوسرنزده وافتاده توی جاده صراط وتک گازرفته تاآخر جاده .واقعاًدست مریزاد !ازآن انسان های شریفی است که توی حرف وکلامش یک تارموهم درزنمی کند .گفته، می زنم بدجوری می زند.علاوه بردروس حوزوی ،دکترای تیراندازی باگوجه ،جودو،کاراته ،وبالکل تمامی فنون رزمی رادراختیارداردوچندین بار هم به بازی های المپیک راه یافته وبرای این که ریانشود توی مجلس مانده ودیگران رافرصت داده تاخودی نشان دهند. این استروا راهم که می شناسید چه بلاهایی که برسرمان نیاورده! درچندسال پیش که دررأس قدرت تشریف داشتند وآقای حسینیان طلبه ای بیش نبوده،چنان ایشان راچپ چپ نگاه کرد که کینه اش توی دلش ماند. آدمی است تااین کینه ازدل پاک نشودآدم که راحت نمی شود.حالا باکمال پررویی آمده که می خواهم بیایم ایران آن هم کجا؟ مجلس ،محل تمرین آقای حسینیان .خون زده چشمان آقای حسینیان راگرفته وجلویش رانمی تواند ببیند،هیچ چیزهم جلودارش نیست .

چون درگیری تن به تن میسرنیست ودردیپلماسی چهره ی خوبی ندارد،رفته از فنون جدید پرتاب تخم مرغ یاگوجه فرنگی استفاده نموده است که مبدعش خودایشان(آقای حسینیان) است ودر فدراسیون جهانی به پرتاب حسینیان مشهوراست .آن  طورکه شاگردانش عنوان می کنند آقای حسینیان ازفاصله ی حدودصدمتری درزدن هدف چنان مهارت دارد که درصدخطایش  ازیک دهم تجاوزنمی کنند.بیچاره استرواوکله ی مبارکش .اگربفهمدبایدباکلاه خوددرمجلس حضوریابد .نوع تخم مرغ هم مشخص است وآن طورکه مبرهن می باشد تاریخ گذشته نیست وباارزانی آن دربازار برای آقای حسینیان خریدش سهل وآسان است .اگر تخم مرغ روز نداشتند ؛آن وقت گوجه ی اهوازبه درد بخوراست ودراین فنون کاربردبیش تری دارد .حالا این که آقای حسینیان گوجه وتخم مرغ  رادرکجاجاسازی می کنند وآیا آوردن آن ها توی مجلس سلاح سرد محسوب می شود یاخیر؟هنوز رییس مجلس اظهارنظری نکرده وآن چه مشخص است این کار حتمی است واتفاق خواهدافتاد وجزلحظات تاریخی محسوب می شود.تمام دوربین ها به طرف آقای حسینیان است وکمتر تحلیف آقای روحانی راانعکاس می دهند!!!!!!!!!!!!

 
تاریخ : چهارشنبه 92/5/2 | 10:28 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

عرفان

 

آقای ابراهیم فیاض از حامیان تقریبا سابق آقای احمدی‌نژاد گفته: «دولت احمدی‌نژاد، دولت عرفانی بود؛ حافظ و مولانا هم رییس‌جمهوری می‌شدند مثل او عمل می‌کردند! قصه هاله نور مصداق عرفان بود. مصداق رندی نبود. بالاخره لابد یک چیزی دیده‌اند! من که نمی‌توانم بگویم دروغ بود... نهادستیزی و قانون‌گریزی احمدی‌نژاد هم محصول گرایش عرفانی‌اش بود. کار عرفان هنجارشکنی و ساختارشکنی است. عرفان منفی که در قالب نیهیلیسم منفی نمودار می‌شود. احمدی‌نژاد و نزدیکانش براساس هیجانات عرفانی، می‌خواستند فلک را سقف بشکافند!..»(به نقل ازمطبوعات)

واکاوی عرفان ازاموری است که ازسال های سال دروادی ادبیات جریان داشته است .که نمونه آن راآقای فیاض بخش به طورمختصر براساس حوصله اندک خوانندگان توی این گرانی بازاربیان داشته اند.فرمایش های ایشان هرچندموردانبساط خاطر صوفیان وعرفاگشته ولی درعین حال موجب شد تا نظرات ایشان درکتب مختلف سیرعرفانی درایران موردکنکاش بیش ترقرارگیرد.

باورود پرتودرخشان آیین اسلام افکارومکتب های زیادی درایران ظهوریافتند چون مکاتیب وفرقه های ،سهروردیه،ملامتیه،نقشبندیه و...دراواخر درقرن معاصر باظهور عارف بزرگ محمود ،سلسله ی محمودیه .

درکتاب منهج عرفا آمده است"این فرقه  قائل به مقامات وحالات مختلفی بوده است که راه وروش آن بادیگر فِرَق متفاوت است .دیگرعرفا به مقاماتی چون توبه ،ورع ،زهداعتقادداشتند ولی فرقه محمودیه تنها به مقامات فقر وخرافه بسنده کرده ودرظاهرامرخودرا پاک ترین عرفاقلمداد می نمودند....چنان که باشعاراصلی شان "بگم بگم "درجامعه نفوذ ی عمیق پیدانمودند که سال های سال مریدان فراوانی گردخودجمع نموده واندیشه شان اندیشه ی ناب معرفی گردید....برخلاف دیگر عرفا ازبین همه حالات شوق ،اطمینان ،مشاهده ،یقین ،...تنها به یقین معتقدبودند ویقین داشتنداین ره که می روند به ترکستان است."

درکتاب سلسله الصوفیا آمده است:"چون محمود سلسه ی محمودیه رابنیان نهاد لازم بود مستحسناتی برای پیروان خویش مهیا سازد. لذا خرقه ،خانقاه، سماع و چله نشینی را ابداع نمود...

خرقه :کابشنی بوده که درهوای زیر50درجه ودرهوای بالای 60درجه کارسرمایش وگرمایش راانجام می داد ومی گویند داخل جیب آن اسامی مفسدین اقتصادی وجودداشت که هرگز به بیرون درزنکرد.

برخی ازاین گروه، کابشن های خودرا برعکس یابایک آستین می پوشیدند که به آن هاملامتیه می گفتند.

خانقاه:درقسمت منطقه پاستورکاخی وجودداشت که گروه محمودیه درآن به بررسی امورمی پرداختند.

سماع :بعدازفرقه ی مولویه ،سلسه ی محمودیه تنها سلسله ای است که به سماع اهمیت ویژه ای می داد .درهنگام سماع وبعداز آن آماروارقامی ارائه می دادند که درخفا  به آن می خندیدندوحالشان رامی بردند.مانند فرقه مولویه که باهوهو مست مست می شدند اینان بافریاد عدالت عدالت وبگم بگم های بلندشان چنان به حالت عرفانی می رسیدند که اشک درچشمان حضارجمع می شد .گروهی ازاین فرقه درقسمت های هندوکشمیر هنوزاین مراسم رازنده نگه می دارند.

چله نشینی :که معمولاً 10الی12 روزبیش ترطول نمی کشید ومی دیدند کسی محلشان نمی گذارد دوباره درانظارظاهرمی گشتند.

دررساله ی رموزواسرار به برخی ازاسرار این فرقه اشاره شده است :

شاهد:شخص بوده به نام مشایی که همان کارشمس برروی مولاناراایشان برروی محمودصورت دادند.

واردات:کالاهایی که دراین چندسال ازکشورچین بردل های عارفان وطرفداران به زورواردمی شد.

کرامات:پخش سیب زمینی ،سهام عدالت ظرف چندروز ،دیدن هاله نور ،پلک نزدن حضار درچندساعت ازکرامات بیشماری است که ازایشان صادرشده است."