سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 91/1/21 | 11:37 صبح | نویسنده : هادی اخوان

بانک مرکزی نرخ تورم را در چند ماه آخرسال 90،بیست ویک درصدونیم اعلام نمود." به نقل ازمطبوعات

 

ما که سرمان چنددور شمسی وقمری چرخیده وپناه آوردیم به حضرت مولانا تاایشان نظرشان درموردآمار وارقام چه می باشد؛که ناخودآگاه وارد عالم تخیّل ما شده وفی البداهه این شعرمثنوی را درذهنمان تداعی نمودند ودرحالی اشک می ریختند به این اندازه ،تشریف بردند .مااین دوبیت شعر را درزیرمی آوریم وقضاوتش را می سپاریم به خوانندگان عزیز !!!

         "آن یکی پرسید اشتر را که هی                       از کجا می‌آیی ای اقبال پی

          گفت از حمام گرم کوی تو                             گفت خود پیداست در زانوی تو"
تاریخ : جمعه 91/1/18 | 9:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

"این که مسئولان محترم دولت پیوسته باآب وتاب فراوان ازمردم تشکرمی کنند ،برای آنان نان وآب نمی شود !تشکردولت ازملت وقتی واقعی است وفایده دارد که برای رفع مشکلات معیشتی آنان فکری کنند ووسایل رفاه وآسایش آنان رافراهم سازند.      روزنامه ی اطلاعات

 

پاسخ سخنگوی دولت:

نان اگرنمی شود آب که می شود ؛همانطوری که درجمله ی نخست مرقوم فرمودید .به روی چشم همین الان دستورمی دهیم این مبلغ 28هزارتومان توی حسابتان، قابل برداشت باشد .فرمایشی ندارید .واقعاًچه مردمان خوبی داریم سرشان راببرند جیکشان درنمی آید.آفرین بارک الله ،احسنت ،مرحبا ، حبّذا،تبارک الله،...برشمامردم فهیم ،دانا ،عاقل،چیزفهم ،دلسوز،متمدن،بافرهنگ ،دارای اصل ونسب.....بس است جانم یا بازبگویم !!!!!!!!!!!

 
تاریخ : پنج شنبه 91/1/17 | 2:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درپی آرام گرفتن فضای کشوراز بحث وجدل های جریان انحرافی ومباحث مربوط به آقای رحیم مشائی ،ابن سینا ،دانشمند وفیلسوف بزرگ ایران، باارسال نامه ای به وزارت فرهنگ وارشاداسلامی عنوان داشتند:

ازآن جایی که این جانب ازبنیانگذاران فلسفه ی مشائی ارسطویی بوده ولی درعین حال ،هیچ گونه ارتباط عملی ونظری باآقای رحیم مشائی نداشته است واصلاًباایشان مصافحه ومراوده ای نداشته ام.حتی یک بارهم باایشان ننشسته وبه هیچ وجه من الوجود ایشان راملاقات ننموده ام. ولی من حیث المجموع بارهاازدهان افراد ذیصلاح وغیره بدون تببین امور وبدون این که به معرفت ویقین برسند به تشکیک امورپرداخته ،فحش های آبدار، تسلسل وار نثار وجودناموسی ام نمودند وخواستار عدم الوجوداقوامم شدند؛ که این به دوراز فلسفه ی اخلاق مدرن است وباموضوع فرنسیس وحکمت اخلاقی ارسطودر نقیصین می باشد. آنان با قراردادن فرضیه هایی که ازاساس محل اشکال است، چنین استنباط نمودند که: "انگورحلال است ."  "شراب ازانگوراست ." پس "شراب حلال است ."وبااین فرضیه ی ضدین اثبات نمودند :"ابن سیناازمشاء است."  "رحیم مشائی هم مشائی است ."بنابراین " ابن سینا بامشائی مرتبط است."چندین سال اصالت وجودم راحفظ نموده ودندان برجگرگذاشته، تااین که نفس وکل قوای ذهنی وحسی صبرشان لبریزگشت.

لذا به صفات دائم الوجود درعالم ذرسوگند، که تنها متغیّرومشابهت اسمی موجب چنین شبهه ای گشته است .رحیم مشائی کجا وفلسفه ی مشاء وابن سینا کجا؟ برای روشن شدن موضوع ازقبل، درضمیمه ی کتاب شفا، به اثبات وجودنفس خویش دربرابر وجودغیر،پرداخته وبه شکل مبسوط آن راتوضیح وتبیین نموده ام وبه رد نظریه ی حلول اشاراتی داشته ام که متأسفانه توجهی به آن نشده است.

اگر فکر می کردیم که آخرعاقبت مشائیون ،چنین خواهدبود ازهمان مبدأ نامگذاری رادگرگون وفنا می ساختیم ونام  فلسفه ی خودمان رامی گذاشتیم ؛رحیمیون!

ایشان ازمشابهت اسمی سودجسته ومارانگون سارنموده به طوری که این روزها شکاکیت به مشاء ورغبت به فلسفه ی اشراق افزون گشته است .بالکل نظریه ی عقل کل وعقل جزء ،به بوته ی فراموشی سپرده شده وعشق ودل بحث اصلی گشته است.واین همه، ضرروزیان برمی گردد به آقای رحیم مشائی. لذا با حفظ دعوی ،حقوق ازدست رفته را ازمراجع ذیصلاح خواستارم .

                                                                                           ابن سینا 
تاریخ : پنج شنبه 91/1/17 | 12:44 صبح | نویسنده : هادی اخوان

طوفان تورم درراه است     رییس مجلس

طبق آخرین تصاویرازفضای کشور ، توده ی هوای سردی که درماه های قبل ازانتخابات واردکشورشده بود وپیش بینی می شد تخریب بسیار ی داشته باشد باتدابیروالای کارشناسان وستادهای غیرمترقبه وبا اعلام به موقع ،خطرچنین جریان سرد ومخرب برطرف شده وباکمترین خسارت فضای کشوررا ترک نموده است .بسیاری ازکارشناسان معتقدندچنین جریانی که دراصطلاح هواشناسی به جریان انحرافی موسوم گشته ودرعلم سیاست نیزرخنه نموده است، به خاطر قطع مستمر درختان جنگلی واین روزها به سبب بیابان های جنوب کشورعراق شکل می گیرد ؛می تواند دوباره کشوررا تحت تأثیرخویش قراردهد.درهرصورت بسیاری به خصوص هواشناسان منتسب به دولت چنین جریانی راساخته ی ذهن مخربین فرض می کنند ومعتقدند چنین جریانی اصلاً وجودنداشته است .ای الحال این روزها هوای کشور صاف صاف است وهیچ گونه جریانی ازکم فشاروپرفشار وجریان انحرافی وسبز وقرمزو ...دیده نمی شودتا ببینیم آسمان کشورآبستن چه جریانی خواهدشد!

دراین میان رییس مجلس شورای اسلامی که علاوه برسیاست، درزمینه ی هواشناسی نیزمهارت داشته ؛پیش بینی نموده است ،بااجرای مرحله ی دوم قانون هدفمندی یارانه ها طوفان تورم درراه خواهدبود.

این طوفان بسیار مخرب بوده  و تمام فضای کشوررادرخواهدنوردید .پیش گویی می شود در بهار امسال هوای سرد وطوفانی رادرپیش داشته باشیم که موجب نزول بلایای آسمانی نیز گردیده، لذا موجب مسرت وشادی افرادسودجو گردیده که قراراست ،امروز نماز شکرانه بجاآورند!!
تاریخ : پنج شنبه 91/1/10 | 11:32 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

امسال دیگرتصمیم گرفتیم به سیم آخربزنیم .اهل وعیال باضرس قاطع  اعلام نمودند هرطوری شده ،دل به دریازده وعیددیدنی به خانه ی یکی ازاقوام که درخساست همتایی نداشته وبه قول معروف جان به عزراییل نمی داده وسال به سال شایدصدای زنگ خانه اش بلند نمی گشته؛رفته، وصله ی ارحام  به جاآوریم .درخفاوبه دورازگوش وچشم بچه ها تصمیم گرفته شد، برای ضربه ی شست  هم شده تاخرخره ازمیوه ها وشیرینی جات ومتعلقات دیگر نوش جان کنیم ودلی ازعزادرآوریم .لذاسرزده وشایدهم جزء نخستین افراد بادلی از ترس ووحشت واضطراب ، دکمه ی زنگی که شاید دست غریبی  را سال ها به خودندیده باشد،بفشردیم .صدای ته چاهی از آن بلندشد:کیه؟ خودراخوب معرفی نمودیم. دربازشد وچهره ی مبهوت ومتحیّرصاحب خانه نمایان گشت.طبق منوال هرعیددیدنی ،تعارف های عیدانه وماچ وبوسه آغازگردید ویارو که خنده های تصنعی برچهره داشت، خوب ماراتحویل گرفت ونقشه مان داشت می ماسید.یادم رفته ازهمسرمکرمه اش بگویم که به اندازه ی سرسوزن  درخساست چیزی ازایشان کم نداشتند. بعدازاحوالپرسی واز آن گفتن واین گفتن وازمرکز به جناحین رفتن وبالعکس ،زمان پذیرایی فرارسید. چایی وشیرینی ونقل ونبات وآجیل ودرآخر هم میوه ها ،که طوری تزئین شده بود تاازدستبردمحفوظ بماند.درهمین حین  تا چشمان دوپسر فامیل (میزبان) به این همه میوه وتنقلات افتاد مانند قحطی زدگان سومالیایی نورازچشمشان پرید وآب ازلب ولوچشان سرازیرگشت ودقیقاً در منطقه ی عبوروگذر این محموله ها موضع گرفتند ومنتظر حمله ماندند.چشمتان روزبد نبیند فامیل که منتظر بود با کلک های  مذبوحانه، تمام محتویات راباتعارف های آبکی، صحیح وسالم به اندرون آشپزخانه عودت دهد ؛غافلگیرشد. وطبق وعده ی معهود شروع کردیم به لت وپاره کردن میوه ها وصرف وفروبردن محتویات ظروف .آن چیزی که بیش ترازهمه جلب توجه می نمود حمله ی ناجوانمردانه ی پسران فامیل بوده که درنقشه به آن دو توجهی نشده بود ودر خوردن گوی سبقت راازما ربودند وموجبات روسفیدمان گشتند.فامیل وخانم  محترمه اش که پشت سرهم تعارف می نمودند ومیوهای پس میوه ی دیگر وآجیلی پس آجیلی مراحل بلع وهضم را می پیمود وظروف از پوست انباشته  می گشت .یک لحظه فک ماچندنفرازحرکت  بازنمی ایستاد ودرحین خوردن وجوییدن حواسمان بود تا یکی یکی به سؤالات فامیل نیزپاسخ گوباشیم، وایشان ازاین همه تبحرمان انگشت به دهان ماندند .دراین فواصل فامیل که متوجه ی ضرروزیان هنگفت شده، یک نگاه زیرچشمی مانند نگاه یوزپلنگ به پسرانشان انداخت به طوری که یک لحظه فکشان ازحرکت ایستاد؛ ولی خوشبختانه برای پاک کردن جرم وجنایت داخل ظروف غفلتی کرده وبرای آوردن سطل آشغال باز فرصت پاتک به آنان راداده بود تاباردیگر با شیوه ای نو به تل ژئوپلیتیکی میوه ها حمله ورشوند.بحمداله ضربه سخت وکاری به این فامیلمان واردکردیم ونقشه طبق روال معمول به پیش رفت .بعدازمدتی  باخنده های تصنعی وتعارف بسیار که به منزلمان هم شرفیاب شوید زحمتشان راکم نموده از آنان جداگشته وهنوز چند صدمتری رادورنشده  که ناگهان متوجه گشتیم ؛ای دل غافل! تلفن همراه از جیبمان افتاده ودر اتاق پذیرایشان جامانده است.دوباره مسیرراطی نمودیم ومتوجه شدیم که درورودی منزل بازاست برای این که مصدع اوقات نشده، سرزده وارد منزل گشته، وباهمین دوچشمان مان مشاهده کردیم جنگی وبلوایی را که درتاریخ ثبت نشد ه بود.شوهرووهمسر محترمه که ضربه سختی خورده بودند وسال ها نمی توانستند ضررش راجبران نمایند؛مانند گرگ های گرسنه ای که به گله ی گوسفندان حمله ورشوند به سمت پسرانشان یورش بردند وفحش وناسزانیزیک لحظه قطع نمی شد .فلان فلان شده مارابه خاک سیاه نشاندید! آن شکمتان راماربزند !باهمین دست هایمان شماراخفه می کنیم !...باهمین چشمان کم سویمان دیدیم ،که یکی از پسران در چنگال بیرحم پدرگرفتارگشته ،چنان آن بیچاره رابه هوابلندکرده وبرزمین کوبید که تاسال ها ، یاد خوردن میوه راازسرش بیرون خواهدانداخت .یکدفعه دلم فروریخت وازخیرگرفتن تلفن همراه گذشتیم وپس گرفتن آن راموکول کردیم به روزهای بعد !!!!!

 
تاریخ : چهارشنبه 91/1/2 | 12:8 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

سال 90هم درتمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی گذشت وخداحفظ کنداین "پشت پرده ایها"را .سال نویشان مبارک .اگرنبودند این عزیزان فرضی وارضی وخیالی وواقعی ،چه اتفاقات ناگواری که نمی افتد؟! چه کارهایی که معطل نمی ماند؟!... همین افراد دلسوز!بودند تایک مشکلی که درامورگذشته رخ می نماند! وافرادکاربلد !کاری ازدستشان برنمی آمد؛سریعاًبرای توجیه حداقل خودشان  (خدای ناکرده نه ملت!)گیرمی دادند به این عزیزان که باعث وبانی تمام این مشکلات"پشت پرده ایها"هستند .افرادی که می خواهندچوب لای چرخ امورمختلفه بگذارند!

درعین حال ،باید خیلی خیلی بی انصاف باشیم که قدرشان راندانیم. آن وقت که قافیه به تنگ آید آن عزیزان کاربلد!  به"پشت پرده"فجنگ آید!چنان این نوشدارو به دردمی آید که نمی توان وجودبابرکتش رامنکرشد.دربالارفتن دلار همین پشت پرده ایها نقش بازی کردند دربالارفتن سکه وطلا همین پشت پرده ایها ،در بالارفتن قیمت ها باز زحمت این پشت پرده ایها زیاد شد وبه زحمت افتادند! این اتفاقات جورواجوردرورزش وخریدوفروش سهام دربورس بازاینان عرق ریختند وقدم رنجه نمودند !اختلال درسیاست واقتصادو...چگونه می توان خدماتشان راندیده انگاشت؟ بالفرض نبودند آن ها، چه بهانه مهانه ای می توانستند بتراشند ؟!خدا هزاران سال آنان رابرای کشورمان نگه دارد هزاران سال به این سال ها.ازویژگی هایشان می توان به وجودالعدم  ودرعین حال عدم الوجود شان اشاره کرد. لاموجودٌ  ،درمواقعی که کارها به نحواحسن پیش می رود ولی موجودً ،فی اموری که بدجوری  لنگ می زند!

دراین لحظات عرفانی، دستمان کوتاه وخرمابرنخیل، چاره ای نداریم جزدعا که خدایا سال خوشی برایشان قرارداده ،همیشه سالم باشند تا مسئولین امور دچارمشکل نگردند وحداقل ترکشی دراسلحه شان باشد.آمین