سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/6/29 | 11:55 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازآن جاکه واژگان درهرعصرودوره ای خاص،معنای جدید به خودمی پوشدوخواننده را دچارتحیّروسردرگمی می سازد ؛لذاازسرنیازبرآن شدیم تادرصحیفه ی کرداردرکنکاشی ابتکاری ،به ورق دیگری رسیم تادرکنارامردنیوی ،به لذت پرفراز معنوی دست یابیم.

واژگانی که بسیاری را به ورطه ی هلاکت انداخته ،ویابه خاطرعدم آگاهی ازمعنای مختلف آن ،به کنج زندان رهنمون ساخته است.

اگردراین راه(کشف معنای جدیدواژگان مختلف)ذره ای توفیق حاصل آید ،خدای راشاکریم وازهمه عزیزان وبزرگوارانی که دراین راه دست یاری به سویمان درازنمودندومساعی لازم رامبذول داشتند ،به خصوص آقای دکتر رجب سبزه آبادی سپاسگزاریم.

سیاست:

مراداین واژه معرفت است .معرفت ازخدمت به مردم.بایددیددرکجا می توان خدمت نمود دراین راه خدمت به اقوام ونزدیکان معناندارد! وآن چه مفهوم ومعنادارد ،خدمت به خلق است، وبهبودوضع دنیوی واخروی مردم. سیاست به جزخدمت خلق نیست!

ابوالعباس بن گیلانی گوید:اگرخواهی خدمت کنی ،تنهاطریق نمایندگی مجلس است یاواردشدن درسیاست .بقیه ی راه ها هلاکت است وفقر!

اختلاس:

نزدیک به واژه ی اخلاص است .پولی رااز بانک یاجایی گرفتن ولی نیت خیرداشتن.اخلاص دراختلاس دربین بزرگان وعرفای قدیم زبانزدبوده است .می توان  کاری چون اختلاس نمودوهزاران ثواب ازطریق اخلاص کرد.لذتی است دراختلاس کس نفهم! که دردیگراموردنیوی نیست!محمدکوفی گوید:لذیذترین اختلاس آن است که کسی بویی نبرد.اگربرخلق معلوم گشت ،برادران هم کیش ،چنان کنندکه گندش درنیاید.اشکال دراختلاس نیست مهم کشف آن است!

سهام عدالت:

امری است ذهنی که درزمانی خاص حالت عینی پیدامی کند.بعدازآن ازمنه،دیگرنبایدبرزبانش راند ؛زیرا دست نیافتنی است .

احمد بن بغدادی گوید:طبق مقتضیات وتمایلات چنان دردل ظاهرگردد وافراد راشوق رفتن به صندوق رأی پدیدآید.

اصلاحات:

ظاهرشدن،روشن شدن،ودرخشنده شدن وسرآخرخاموش وناپدیدشدن. بایددراذهان جستجویش کرد.

نیویورک:

مقام کفراست وسالی یک باررییس جمهور با دوستان قصدآن مکان می کند .هم فال است وهم تماشا.عبدالرحمن قضایی گوید:مُقامی است که جهان راازآن جااداره می کنند وبه زودی تهران جایگزینش خواهدشد!

اسرائیل:

هرچه گشتیم درروی نقشه چیزی ازآن نیافتیم .گویندکشوری بوده درکناردریای مدیترانه.

دریاچه ی ارومیه:

کویری است در غرب کشور.گویند هیچ موجودی درآن زیست نمی کندوگیاهی نمی روید.

فیش حج:

معادل اوراق بهاداراست .گذشتگان گویند اوراق بهادار وامروزگویند فیش حج.
تاریخ : یکشنبه 90/6/27 | 2:10 عصر | نویسنده : هادی اخوان

       به نقل ازروزنامه ی شرق27/6/90

"در هفته ای که موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی بدل به مهم ترین موضوع سیاسی در ایران شده بود، خبر سوءاستفاده مالی هم در برزیل ظاهر شد. شماری از مطبوعات برزیل خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه یکی از وزرا مرتکب سوءاستفاده مالی شده است. اما سوءاستفاده مالی وزیر برزیلی چه بود؟ او حقوق یکی از مستخدمان و کارکنان شخصی اش را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده بود؛ همین. اما «همین» خطا یا سوءاستفاده برزیل را تکان داد که چرا یکی از اعضای کابینه به خودش اجازه داده که به پول ما مثلاماهی 400 یا 500 هزار تومان برای یکی از پرسنلش که کارهای شخصی او را انجام می داده از محل «بیت المال» پرداخت کند؟ وزیر مربوطه نخستین عملی که انجام داد، عذرخواهی رسمی از مردم بود و بعد هم همان روز از کابینه استعفا داد و از اینکه عملش «نادانسته» و «غیرتعمدی» باعث آبروریزی دولت شده بوده از همکارانش عذرخواهی مجزا می کند.
    رییس جمهور برزیل هم جداگانه از مردم عذرخواهی می کند و دستور می دهد که یک کمیته حقوقی متشکل از حقوق دانان مستقل به همراه شماری از سناتورها (وکلای مجلس یا پارلمان برزیل) به موضوع رسیدگی کنند تا اساسا جلو این گونه سوءاستفاده ها در آینده گرفته شود.
"

*خوب همین خودش اشتباه است.باآبروی فردی بازی می کنندکه چی ؟!به آن مخلِس عزیز که نامش رابرای حفظ آبرو، محفوظ نگه داشته اند؛ سلام برسانید وبگویید خیال نکند ایران مثل کشور برزیل است که همین طوری اسم کسی راببرند وفردی راازنا  ن خوردن انداخته ،اورامجبوربه استعفانمایند.شغل شریفتان پابرجاست واگر هم دوست دارید کارهای دیگررانیزبه شماپیشنهادخواهیم داد .کاربه این بزرگی راانجام دادن، جربزه می خواهد که هرکسی ندارد.مهم کشف این اختلاس بوده که دولت فخیمه انجام داده وبه مدال افتخاردست یافته است!خیالتان تخت تخت !شمابروید به سفرهای خارجی تان برسید!اموردیگرهم وجودداردکه این جا شایسته نیست  عرض کنیم،خدمت می رسیم ،هوای ماراهم داشته باش!!! قربون شکل پنهانت بروم،کی مارابه دیدار چهره ی منورت    مستفیذ می فرمایید.
تاریخ : شنبه 90/6/26 | 5:55 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "رییس جمهور:500  سال پیش هم وضعیت دریاچه ی ارومیه همین بود."روزنامه ی ابرار

 

برای اثبات سخنان رییس جمهوروبستن  دهان منتقدان که بی موردبازمی شود ،مجبورگشتیم تا تاریخ رامرورکرده،ورخدادهای آن راموردکنکاش قراردهیم.

در روزشمارتاریخ آمده :" در پانصد سال پیش درچنین روزی، دریاچه ی ارومیه درحال خشک شدن تدریجی است .قسمت های پهناوری ازآن خشک شده ،وتوده های نمک کل مناطق را تهدیدمی کند.وضعیت دریاچه درحالت خطرناکی است وشوری زیادآب،موجب گشته؛هیچ موجودی درآن زندگی نکند،حتی پلانکتون ها. بسیاری ازکارشناسان روسی وبریتانیایی اذعان می دارندکه،آذربایجان تا 500سال دیگر به کویری بی آب تبدیل خواهدشد. مردم بسیاری خواستاراحیای دریاچه هستند ودرشب گذشته تجمعاتی  درشهرارومیه برگزار شد؛که متأسفانه تعدادی ازاراذل واوباش! سطل های آشغال رابه آتش کشیدند. اعلی حضرت کریم خان زند دستورداده، تاهرچه سریع تر آب رودخانه ی کارون به دریاچه انتقال دهند.بسیاری ازکارشناسان بریتانیایی ،درحال بررسی انتقال آب هستند. روس ها می گویند ؛بهتراست آب ارس رابه این دریاچه انتقال دهند که بسیار به صرفه است ،ولی بریتانیا زیریارنمی رود. می گویند ،این طرح سال ها به طول می انجامدوتاآن سال ،چیزی از دریاچه باقی نخواهدماند.

*خوب ،این هم سندتاریخی! ابتدابه سرمان زد که رییس جمهورقصدمزاح دارند ،نگوکه عین تاریخند.
تاریخ : شنبه 90/6/26 | 12:34 صبح | نویسنده : هادی اخوان

حالاآمدی بریده جریده رابه سردر اتاقمان چسباندی که چی ؟ ماکه بااین چشمان کم سو یمان نمی توانیم چیزی راببینیم. بعدازآن هم همین طورزخم زبان می زنی وتکه می پرانی ونمک برزخممان می پاشی که شمامحافظه کارید ،نان به نرخ روزخورتشریف دارید .به هرسمت بادکه می وزدحرکت می کنی ،امروزبااصلاح طلبانی فردابا اصولگرایان پس فرداهم باجبهه ی پایداری !اگرراست می گویی چراجواب این نوشته ی تاحدودی فراموش شده رانمی دهید؟

صدباربه شماگفتیم که ماراازاین گونه مسائل هیچ وپوچ! دورنگه دارواین قدرمن مادرمرده! را قاطی این موضوعات سیاسی نکن که آخرعاقبت ماراازاین یک لقمه نان می اندازی !وانگهی ماکه علم غیب نداریم اصلاًنمی دانیم روی این جریده چه نوشته شده که چنین قشقرقی وگردوخاک به پا کرده اید؟شایددرتخصص بنده نباشد.بیااین بریده جریده رااز بالای سردراتاقمان به پایین بکش وباصدای بلندبخوان که علاوه برباصره،سامعه ی بنده نیزاین روزهاخلل پذیرفته است.

باصدای  گوش خراش واز سرغیظ می خواند"رییس کل دیوان محاسبات کشور:واریزنکردن 12 میلیارد دلار درآمدمازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از جمله تخلفات دولت است که در اجرای قانون درپانزده ماهه وجوددارد وپرونده ی آن به مجلس ارائه شد."

زبانت رادیگرگازبگیر همین که بلند خواندی برایمان کفایت می کند.پشت دستمان راداغ کردم که دیگر واردمقولات تخلف واختلاس نشوم. گفتم که عوام تشریف دارید! این ها خارج ازتخصص بنده است.تخصصم بیشترمسائل  خارجه است!!!

 
تاریخ : پنج شنبه 90/6/24 | 7:45 عصر | نویسنده : هادی اخوان

سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی :برای قطع یارانه باپردرآمدها مکاتبه می کنیم. روزنامه جام جم

مستضعفین جامعه: ای پدرآمرزیده! آنان که غنی ترند ،محتاج ترند.
تاریخ : پنج شنبه 90/6/24 | 12:57 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "رییس کل گمرگ:اسکله های غیر مجازداریم ولی محلش راازدیگران بپرسید."                                              روزنامه ی جمهوری اسلامی23/6/90

ازتمامی هموطنان عزیزوگرامی تقاضامندیم ،باتوجه به عدم آگاهی رییس کل گمرگ ازمکان اسکله های غیرمجاز ،که وجود نازنینشان راغیرقابل انکار دانسته اند وهمین روزهاازدهان مبارک یکی ازبزرگ ترین مسئولین کشوری زوایاوخفایای پنهان آن توضیح وتبیین خواهدشد ؛خواهشمنداست که بی مورد ونابهنگام تلفن سازمان رااشغال نفرمایند وباتلفن های مشابه آن تماس نگیرند، که موجب کدورت اهالی گمرگ وسازمان های موازی وغیرموازی شده ومکان ومحل استقرار این اسکله هاراازدیگران یالااقل ازرانندگان تاکسی شهرشان بپرسند که به تمامی امور ومکنونات کشوری آگاهی وافی وکافی دارند.

درضمن قابل توضیح است ایشان(رییس کل گمرگ)ازکودکی دچار حواس پرتی مزمن بوده ویک بارسهواً شهرقم رامکان استقرار اسکله های غیرمجاز خطاب نمودند .به همین خاطر فرمودند ازدیگران بپرسید؟! وگرنه ایشان در افشای تخلفات وتجاوزازقانون ید طولانی داشته ودراین مسائل درصف مقدم قراردارند!

                                                 روابط عمومی گمرگ کشور
تاریخ : سه شنبه 90/6/22 | 10:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

همان روزهای دانش آموزی که همه توی انشاشون می نوشتند،می خواهیم دکتریاخلبان یامعلم شویم فقط مابودیم که باشمّ آینده نگری خودمان می گفتیم ومی نوشتیم،که" می خواهیم کارمند بانک شویم ."معلممان باشنیدن همین جمله ی سبیل های چپ وراستش را که شبیه دسته های فرمان موتورهای برادران وارنرآمریکا بوده ،تکان می داده وزیر لب می خندید.ماهرگز توی این چند سال متوجه ی دندان هایش نشدیم؛که چه رنگی است.

وقتی با نازوکرشمه موضوع آینده مان راباپدرمان درمیان گذاشتیم ،چنان عصبانی شد که لنگه ی کفشش رابه سوی ماپرتاب نمود واگرنبود خیز پنج ثانیه ی بنده ،الان می بایستی توی بیمارستان درحالت کمامانده ودوسه کیلومتر با بهشت فاصله نداشتیم .

خوب ایام به این شکل بوده وکسی به غیرازبنده فکرش رانمی کرد این روزها کارمندان بانک ها دارای زندگی تجملی واشرافی شوند وجلویشان درهرکوچه وبازار خم وراست گردند،وزیارت ومشاهده ی رییس بانک برابر گردد بازیارت  قبورامام زاده ها!تا این که روزنامه ی جام جم پرده ازاین رازسربه مهربرداشته  وامروز درتاریخ بیست ودوم شهریور تیتر زده:"درآمدمیلیونی کارمندان برخی بانک ها " وهمین موجب شده ابوبی بنده بادیدن تیتر نصف بدنش ازکار بیفتد. خدا به همه ی مارحم کناد!
تاریخ : دوشنبه 90/6/21 | 8:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

برادر بزرگوار، سلمه الله-

از محضر حضرتعالی مستدعی است ؛ ازآن جا که  بازارنظرات وتهمت ها به یکدیگر درمورد اختلاس سه هزارمیلیاردی بانک صادرات، داغ اغ است وخلأ نظرات شما دراین بین ملموس می باشد ؛لطف فرمایید باجمع بندی موضوع وفکرت کافی وشافی، اقلاً نظرخویش را بیان داشته وبا ارشاد ،راهکار،طریق مشخص ومعلوم بفرمایید تابفهمیم موضوع چی به چی است وچگونه ختم به خیر خواهد شد؟

                                                                                    قربونتان بروم!

جواب

برادربزرگوار-

احتیاطاً بایدعرض کنیم که باتوجه به اصول مدیریت عصر سلوکیان! وضرب المثل های به جامانده از آن عصر ،چون "شتردیدی ندیدی"و "کی بودکی بود ،من نبودم" موضوع مربوطه چنان ختم به خیرخواهدشد که نه سیخ بسوزد،نه کباب .وازآن جاکه ویکتورهوگوگفته :"شلوغ کن تااصل موضوع فراموش شود."وباتوجه به نظرات مختلف مسئولین که فرمایش هوگو رامدنظرداشته ،ودراین بین رییس بانک مرکزی ،رییس بانک صادرات رامتهم نموده،ورییس بانک صادرات نیزسخنان ایشان راکذب دانسته وخواستارتشویقش گردیده و رییس بازرسی کل کشور،رییس بانک مرکزی را  سهل انگارقلمدادنموده ونمایندگان مجلس وزیراقتصاد را متهم دانسته اند وروزنامه های اصولگرا ردپای جریان فتنه رادراین اختلاس مشاهده نموده است (باتوجه به شماره ی کفش آقای مشایی)و....عن قریب دراین شلوغی بازار،اظهرمن الشمس است که کارمندمادرمرده ی  بانک صنعت ومعدن  شعبه ی بلوارشهرستان فومن ،متهم اصلی شناخته خواهدشد وبه حبس ابد چندین ماهه! محکوم گردیده تا بالکل آب ازآسیاب بیفتد.

خواهشمنداست خیالتان ازاین موضوع تخت تخت باشد وبیهوده حرص وجوش نخوریدکه برایتان خوب نیست .مگر مرض داریدکه مارا دراین موضوع درگیر می کنید ؟!(نمی دانیم چرایک دفعه خلقمان به هم ریخته)                             

                                                                              قربونتان!
تاریخ : شنبه 90/6/19 | 6:17 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "درپی وعده ی رییس جمهورمبنی برسه برابرشدن یارانه ها ،شوق وشادی وشعف سرتاسر شمال کشور رافراگرفت.بسیاری ازافراد که دارای بیماری قلبی بوده اند،دچارایست قلبی شدند،که از قرارمعلوم هرگز به این پول های کلان نخواهندرسید. خبر غیرمترقبه آن قدرغافل گیر کننده بودکه اکثرکارشناسان آن را پیش بینی نمی کردند.خبرهای تأیید نشده ازکلاچای گیلان حاکی ازآن است که تاکنون سه پیرزن ویازده پیرمرد بعداز وعده ی رییس جمهور جان خودرااز دست دادند .پنج نفرشان ازفرط شادی متوجه ی تراس نشده واز طبقات پنجم باسر به زمین برخوردنمودند.

مردم طبقات مستضعف بعدازشنیدن خبر به بازار هجوم آوردند ودرخرید جنس های نسیه  گوی سبقت راازهم ربودند.بسیاری ازمستأجرین نور وآمل با صاحب خانه هایشان درگیر شدند و باپرخاشگری عنوان داشتند: بااین پول ها ویلاهای مجلل خواهند خرید.ازساری خبرمی رسد درپارک این شهر زنان ومردان ،مختلط به دورازچشم مأمورین سرود "اندک اندک جمع پول ها می رسد"را با هم زمزمه می کنند خبرگزاری گروزنی اطلاع داده،  رکوردسهام بورس درساری شکسته شد.

بسیاری از مردم جهان به خصوص مردم سومالی بعدازخبردارشدن ،تنها آرزویشان این است که ای کاش ایرانی بودند."

*این مردم شمال هم خوش خیال تشریف دارند؛ رییس جمهورشان یک حرفی زده ،اینان جدی می گیرند.شوخی ومزاح هم سرشان نمی شود!

 
تاریخ : جمعه 90/6/18 | 5:21 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ماعوام وبی سوادیم دیگر .خیال برمان داشته که این کشورهای غربی همین طور بیکارنشسته وبه ما واعمالمان اصلاً توجهی ندارند .دست روی دست می گذارند وبرضدمان کاری نمی کنند .دیگرنمی دانستیم که آنان نه تنها تمام کارهایمان رازیرنظردارند؛ بلکه جمله جمله ی مسئولین راتفسیروتأ ویل می کنند ونسبت به جمله ای هرچند شوخی مسئولین مملکتی نیزحساس ومترصّدجوابند.

منظورم جمله ای که چندسال پیش ازدهان مبارک رییس جمهورمان به مزاح خارج شد که درمقابل تحریم های غرب فرمودند:"آن قدرماراتحریم کنید ،تاتحریم دان شما پر شود."همین کارشناسان سیاسی،اقتصادی،فرهنگی...غرب توی این چندسال کارکردند واستخوان ها سرمه نمودند ومطالعات دامنه داری راپیش کشیدند، که چگونه می توان به زبان کوچه وبازار غربی! جواب رییس جمهورمان را داد؟که دیروزازروبوسی وماچ ومیچ دادن خانم مرکل وآقای سارکوزی مشخص بود که به پاسخ وحل معمادست یافتند.آنان درجواب جمله ی رییس جمهورمحبوبمان ،که دیدند این روزها درهرسخنرانی به مردم وعده ای جدیدونو می دهند، با حفظ رعایت گفتار دیپلماسی ؛پاسخ گفتند:"آن قدربه مردمتان وعده دهید تا وعده دان شما پر شود."(بی تربیتند دیگر! شماتحمل بفرمایید.)

شایددروهله ی اول بگویید امکان ندارد وچنین چیزی صحت نداشته .باورنمی کنید ،بروید نشریه ی نیویورک تایمز روزپنج شنبه رابخوانید. ماکه ازدیدن آن خشکمان زد.همین روزها ازطریق روزنامه ی کیهان یک جوابی به آن ها می دهیم که حال کنند .باور نمی کنید روزنامه ی روزیکشنبه ی هفته ی آتی کیهان رامطالعه بفرمایید.