سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : یکشنبه 92/10/22 | 7:50 صبح | نویسنده : هادی اخوان

آخرعاقبت توی وادی سیاست گیرنمان نیامد ،پول وهدیه گرفتن ازدیگران اشکال دارد یاخیر؟مقصودمان همین بده بستان های رییس سابق  تأمین اجتماعی بانمایندگان مجلس  اعم ازآمارمندرج 36یا126 یا206نفراست .گروهی آن راطبق قوانین فقهی محلی ازاشکال فرض نموده ولی گروهی اشکال ندارد را برآن مقبول ترمفروض می نمایند.درهرصورت مبالغی ناچیز پول !دراین میان مفقوده گردید وبهتر،نوش جان شد، حالا کی بودکی بودمن نبودم!!

دوسه روزپیش که توی کوچه وپس کوچه های روستایمان سربه زیر راه می رفتیم ، یهوبرخوردیم به کدخدا .بهترآن دانستیم که ایشان چون ادعا دارنددرتمامی زمینه ها تبحردارند ،نظرشان درموردهدایا ی تأمین اجتماعی به دوستان راجویاشویم.

فرمودند:اگرهدیه موجب فراخی زندگی مومن یامومنین ،یامومنه گردد، محلی ازاشکال برآن واردنیست.اگرشخص هدیه گیرنده نماینده مجلس باشد؛ هدایا چون درنظرشان اندک بوده !این هدیه چندمیلیونی رابوسیده ودرداخل جیب راست شلواریا کت مبارکشان بگذارد،همین بوسیدن نوعی تبرک ونشانه ای است ازصداقت ،که خیری برآن مترقب است محلی ازاشکال نیست ونکته بارکترازمواین جاست طبق دانش معلوم، دقیقاً اعمال بایدرعایت گردد،بوسیده شده ،بادست چپ درجیب راست .که اگر نکته ای مغفول گردد محلی ازاشکال خواهدبود.چنان که بین فقرا که معمولاًخویشان ونزدیکان واهل وعیال هستند صرف گردد مشکلی نخواهدبود ولی غیرمال نصیبی برد،جایزاست هدیه گیرنده یک ماه ازنان جو،فقیری را سیرسازد یا بنده ای راآزادکند. که بعدآن تکلیفی برآن نخواهدبود. احمد بن قلقل آبادی درکتاب هدایا معراج فقرا درصفحه 254درپاراگراف پنجم فرمودند :الهدایا لنماینده مجلس خیرٌوبرکةٌعظیم فیه لاشمارشٌ احدی"

کدخدا که چندین بار درزمان تحصیل دروس راهنمایی ودبیرستان ازکلاس درس ادبیات اخراج شدند وبه همین خاطرتبحر درادبیات خارجه دارند؛بیان داشتند درکل ،چون دردادن هدایای آقای مرتضوی ،نیت خیری پنهان است که چشم سرومادی ،توانایی درکش راندارد وفقط برخی ازآن باخبرند والحمداله چنین پول هایی موجب افسد نگشته وخرج تریاک وموادافیونی ومسکرات نشده و حبذاکه مستقیماًبه جیب فقرافرودآمده است ؛اشکال ندارد وگرنه وامصیبتاکه تاراج اموال مسلمین محسوب می گشته است.
تاریخ : یکشنبه 92/10/22 | 7:48 صبح | نویسنده : هادی اخوان

دستگاه قضا به پرونده های متهمان اقتصادی به سرعت رسیدگی می کند. به نقل ازمطبوعات"

"گویا دستگاه قضادرپرونده اختلاس تاریخی وغیرقابل دسترس سه هزارمیلیاردتومانی ،دربزرگراه محاکمه افرادی که دستی درآتش داشته اند به خصوص آقای خاوری ،سرعت غیرمجازداشته است.دوربین های تعبیه دربزرگراه سرعت زیادشان راثبت وضبط نموده وبه رییس قضاارسال خواهدشد تاجریمه اش رانقداًپرداخت نمایدوبداند سرعت زیادچندان مقبول نیست وبرای قلب بیمار طبقات ضعیف مضرتشخیص داده شده است. "

                                                                                         اقشارضعیف
تاریخ : پنج شنبه 92/10/12 | 4:5 عصر | نویسنده : هادی اخوان

سعدی درگلستان حدسخن رابه اتمام رسانده وکسی جرئت جای پای گذاشتن اورا نداردوبه قول ادبا سنگ درهاون کوبیدن است.باهرباربررسی  گلستان ،نکات وریزه کاری هایی آشکاروهویدامی گردد.

مابرآن شدیم با کنکاش درگلستان به حقایقی دست یابیم تاگره ای ازمشکلات مردم بگشاییم وخوشبختانه درگلستان چاپ آنکارابرحکایتی برخوردیم که درچاپ های متعددآن یافت می نشود.

"بازرگانی رادیدم 17هزارپرسنل ودرحدود 64شرکت مختلف.شبی درجزیره کیش مرابه حجره ی خویش برد.همه شب دیده به هم نبست وازسخنان پریشان گفتن که فلان انبازم درتاجیکستان است وبضاعت درهندوستان.این قباله ی فلان زمین است وفلان مال رافلان وزیر نفت ضمین.خاطرامارات دارم که هوایی خوش دارد بازگفتی نه ،خلیج فارس مشوش است .سعدیا!سفری درپیش است ،اگرکرده شودبقیت عمربه گوشه ای بنشینم .گفتم:آن کدام سفراست؟گفت:شرکت هلدینگ نورینت راگسترش دهم وشرکت سستاراپوشش.مدیرعاملیت تیم راه آهن را رها وپرسپولیس را صاحبا که طرفدارانی دارددرسرزمین پارسا.

به مالزی رفته بانک سرمایه گذاری درآن سامان راپیشرفت وبانک ارزش تاجیکستان راحواله های شگفت دهم .آن گاه به استرالیا رفته وبانک معرفت راپایه گذار باشم.پس ازآن به ترکیه ، شرکت هواپیمایی انور ترکیه رابسازم وباهواپیمای آن پول نفت مردم پارس راباسندهای جعلی عودت دهم که وزیرنفت آن سامان بدعنق است.سپس شرکت های تأمین اجتماعی آن سامان رابه بهای اندک دراختیارگیرم .چون بسیجی اقتصادی ام، درپایگاه محلمان تشکیل پرونده دهم شایدجایی بدرد بخورد.پس ازآن ترک تجارت کنم وبه حجره ام بنشینم وبه عمرازدست رفته افسوس خورم.

گفت ای سعدی!توهم سخنی بگوازآن ها که دیده ای وشنیده ای.گفتم:ماکه به هزینه ی زندگی، دنده مان شکسته وکمرمان به فشارگرانی وتورم خمیده چگونه سخنی برزبان برانیم؟بایدبرویم وبربدبختی هایمان بگرییم...

امابعددرسفربه پارس اورابدیدم دست بسته روانه ی اوین!!!!!
تاریخ : چهارشنبه 92/10/11 | 2:39 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این روزها چنان حجم سؤالات ازوزرای دولت یازدهم به وسیله مجلس زیادگشته که مادرمرده ها !دلشان برای دیدن آقای روحانی یک ذره گشته است.همین چندروزپیش که آقای روحانی توی بازار سبزی فروشی !آقای وزیرعلوم رادیدند ،زل زدند به چهره شان وفرمودند :چهره تان خیلی برایم آشناست .شماراجایی ندیده ام؟بعد ازلحظاتی محکم برسرش زد وگفت شما که وزیرعلوم خودمان هستید وخودشان راپرتاب کردند به بغلشان وکلی گلایه :که سری به ما نمی زنی؟دلمان برایت تنگ شده .وقت کردی یک توک پابیا هیئت دولت.راستی از محل کارتان ،مجلس ، چه خبر؟آن تکلی که ازپشت رفتی ،فکرنکنم ازقصدبوده باشد وکارت زرد نداشت!!!  ناداوری ها هم به مجلس سرایت کرده؟!واقعاًحق باعلی دایی است!!!به بقیه وزیروزرا سلام برسان .اسم وزیر فرهنگ وارشاداسلامی مان چی بوده؟؟؟؟

این که فرمودیم یک روی سکه است همین وزیراقتصادازبس که به مجلس رفته روایت می کنند روزی اول صبح به سمت بهارستان حرکت نمودند ،مشاوران پرسیدندازاین سمت چرا ؟گفت به محل کارخودمان می روم !!

آقای روحانی بادیدن برخی ازسؤالات مجلس ازوزرا ،چون چقدرخانمتان به شما پول توجیبی می دهد؟یا درروز نهم دی شام چی داشتید؟عاشورای 88زنجیرمی زدیدیاقمه؟ویانمره درس دین وزندگیت دردوران تحصیل چندبوده؟کلی کفری شدند و عنوان داشتند برخی ازسؤالات ازوزیران ،مطابق قانون نیست.
تاریخ : دوشنبه 92/10/9 | 11:33 صبح | نویسنده : هادی اخوان

امروز:محمدجعفرمنتظری رییس دیوان عدالت اداری  :

یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رییس‌جمهوری محترم به مردم «دروغ» می‌گفت و قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت  .... در دوره گذشته قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند به کسی اعتماد نکنند..... یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رییس‌جمهوری قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد..متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رای دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد.... مصیبت، این اخباری است که دارد گندش در می‌آید و ما آن زمان فریاد می‌زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی‌ترین مقامات کشور قانون را اینگونه لگدمال می‌کند دیگر به جایی اعتماد نمی‌کنند.....

چهارسال قبل:میرحسین موسوی درمناظرات:

در مسائل اقتصاد ملی هم در برخی موارد خسارتهای جبران ناپذیری بر کشور وارد شده است. آمار غلط می دهند و اینکه چقدر مردم متوجه شوند که آمار را تغییر می دهند و اگر غلط باشد طبیعی است که بر اساس آن نتیجه غلط به دست می آید. به این صورت امکان نقد نظام از بین می رود و قدمی به پیش گذاشته نمی شود و نمی توان برنامه ریزی کرد و مهمتر از آن با تکرار ارائه آمارهای غلط ما باید گمان سوء نیت هم در دیگر آمارها پیدا کنیم و آمار روشنی نداشته باشیم تورم و نگرانی در جامعه مسئله ای نیست که باآامار گفته شود بلکه تورم یعنی کوچک شدن سفره های مردم ، پائین آمدن امنیت ، آموزش و سلامت مردم و افزایش بد اخلاقی ، اعتیاد و دورنمای تیره برای جامعه. ....دو مساله وجود دارد اینکه وضع اقتصاد ماخوب نیست و مهمتر اینکه مردم بگویند اصلا تورم نداریم آیا ممکن است در مقابل مردم یک چیز روشن را که سند و مدرک وجود دارد ، منکر شوند و دروغ بگویندیکی از مهمترین شاخص ها ضریب جینی ( نحوه توزیع درآمد) است که به طور غلط تغییر داده شده و به مردم گفته شده است ، ما چرا باید دروغ بگوییم وی تصریح کرد: ما در مقابل پدیده شگفت آوری روبروی هستیم به طوری که روبروی دوربین و تلویزیون قرار می گیرد و سفید را سیاه جلوه می دهد و دو ضرب در دو را 4 نمی داند... من به دلیل احساس خطری که در نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده است و آن پدیده دروغ می باشد به صحنه آمدم. ....صحبت ها را کنار هم بگذارید گراف هایی که من نشان دادم ببینید این منحنی ها را بالا و پایین می کنند تا شما را گول بزنند نقش خط و مار می کشند و سعی می کنند شما را به بیراهه ببرند.