سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : جمعه 92/12/16 | 12:47 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

ابری نیست

بادی نیست

می نشینم لب بام

گردش آدم ها

سبدکالا را

هرکدامشان پر،پرزروغن زبرنج

 

آسمان آبی تر

آب آبی تر

همسایه هامان سرصف

سبدکالامی گیرند

پشت این هیچستان ،لای این شب بو ها

من دراین شهرخراب پی چیزی می گردم

پی خوابی ،شاید پی کالایی ارزان

 من،نمی گیرم هیچ سبد کالا یی 

چه درونم تنهاست رستگاری نزدیک توی صف های طویل

توی صف های بلند

مادرم می گوید :موسم دلگیری است

من به اومی گویم :زندگی خالی نیست:

مهربانی هست ،ماکارونی هست ،پنیرومرغ وبرنج هم  

سال بعد به ماهم می ماسد

تاسبد کالاهست زندگی بایدکرد


زن همسایه باسبدی می رسد اومی خواند

چیزهایی هست که نمی دانم

اما می دانم اگر بعد،سبد کالایی رانگیرم خواهم مرد

 

من اناری را می کنم دانه به دل می گویم

خوب بود این مردم مبلغ کل حسابشان پیدابود

می پرددرچشمم آب انار اشک می ریزم

زن همسایه باماشین مدل بالایش می خندد

 

یک نفر دیشب مرد

وهنوز ،سبدکالا را خوب می فهمید

درفلق بود که پرسید سوار "سبد کالا راکجاتوزیع کنند؟"

آسمان مکثی کرد


آی مردم ها!صف هارابرهم نزنید

توزیع سبد کالا را برهم نزنید

شاید درفرودست

آدمی باشد که  نرسیده به او کالایی

مردم پایین شهر خوب  می فهمند سبد کالا را

من نمازم راوقتی می خوانم که سبد کالا یی سهم من هم بشود
تاریخ : شنبه 92/12/10 | 6:26 عصر | نویسنده : هادی اخوان

فرزند زمان خویش باش

 

 

آیت ا...هاشمی رفسنجانی"سیاست های اصل 44 همچنان روی کاغذ مانده است .

   خاتمی خطیب جمعه تهران"اقتصادمقاومتی باطل السحر تحریم هاست.
تاریخ : شنبه 92/12/10 | 6:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

رییس جمهور:گروهی به جای دورزدن تحریم ها منافع ملی رادورزدند.

 

دورزدن
تاریخ : شنبه 92/12/3 | 11:21 صبح | نویسنده : هادی اخوان

احیای دریاچه ارومیه

بااین کنفرانسی که برگزارگردیدرسیدیم به صدمین ،وبه راه نجات دریاچه هرروزنزدیک ونزدیک ترمی شویم.طبق برنامه ریزهای انجام گرفته ظرف بیست یاسی سال آینده وباتشکیل کارگروه های متعدد خواهیم توانست دریاچه ارومیه رااحیانماییم وازاولش بهتر.آن چه امروزه ودراین مدت سی یاسی وپنج سال مهم است تشکیل کنکره وکنفراس وجلسات مختلف وبه شکلی کارنظری ازدولتی گرفته تاغیردولتی است ودراین اموراصلاً تعجیل کارپسندیده ای نیست که ازقدیم گفته اند عجله کارشیطان است. خیال می کنند همین فردا چندتا بولدوزر می آوریم وسریع کارهای عملی برای نجات راانجام خواهیم داد! آن وقت اگر مشکلی پیش بیاید همین آقایان زبانشان درازتر شده ،می گویند عجله کردید !بنابراین برای خشک شدن کامل دریاچه زمان زیادی وقت است وعقل سلیم حکم می کند که به همین امور شفاهی ولفظی اکتفاکنیم ودست به اقدام عملی نزنیم .

الحمداله که کارشناسان زبده که همه شان وطنی هستند ویک کاربومی است حتی یک کارشناس بیگانه هم دراین امرخطیریک جمله مشاوره  نداده؛ راه های زیادی را برای احیای دریاچه پیشنهاد دادند که بعد سالیان ان شاءاله یکی ازاین پیشنهادها عملی خواهد شد ولی باید دندان به جگرگذاشت وصبرکرد به قول یکی ازعرفا:"الصبرالصبر الصبر"تازه آخرش دریاچه بالکل بخشکد اتفاقی نخواهد افتاد وبه گفته شاعربزرگ "چوبندد خداوند دری /زرحمت گشایددردیگری " دیدید توی همین دریاچه خشک شده گنج قارون بزندبالا ووضع همه مان خوب شود .خداوند بزرگ است والرحم الرحمین ،به امور مسلط ولابد تقدیرچنین بوده است .آدم می افتد می میرد دست کسی کاری برنمی آید حالا هم دریاچه ای پس ازمیلیون ها سال عمر بابرکت بخشکد خداوند رحمتش نماید.

گفتیم که کارشناسان بزرگ طرح دادند که پس از طرح دولت فخیمه ی قبلی برای انتقال آب رودارس ،که بامخالفت مواجه گردید ،آن چه هویداست در نظردولت فعلی کل کارهای دولت قبلی مشکل زا تشخیص داده شده است .طرح های دیگری روی میزاست که به نمونه های کوچکی اشاره می نماییم بازهم تکرارمی کنیم پیشنهادها توسط کارشناسان داخلی ارائه گردید ودست بیگانه تهی است :

1-ازطریق کانال کشی می توان آب  دریای خزر را به دریاچه ارومیه انتقال داد همان طوری که دردولت قبلی آب شورراتصفیه وبه سمنان وقسمت های کویری رساندند!

2-آب خلیج فارس را ازطریق کانالی شبیه کانال سوئزابتدا به سیستان وازآن جا به خراسان وازطریق سمنان مستقیماً به دریاچه ارومیه ریخت. دراین طرح چون از چند استان عبور خواهد نمود دراشتغال زایی بسیارمهم بوده هم می توان کشتی رانی رارونق داد هم می توان صید ماهی رادراین استان هااحیانمود .

3- ازطریق کشوربرادر دوست چین آب اقیانوس آرام را که بسیار زیاداست وسالیان نخواهد خشکید به تاجیکستان وازبکستان وترکمنستان وازآن جابه  لوله های گاز طرح صلح آذربایجان متصل نمود ودریاچه ی ارومیه راسیراب وبرای آن خیال مان راحت ترگردد ودیگر ترس خشکیدن دریاچه نداشته باشیم کل آذربایجان راآب بست.

بقیه ی طرح ها هم بسیار موثرومفید وکم هزینه اند ولی به خاطرسّری بودن ازبیان آن ها معذوریم .ان شاءاله به زودی زود قبل از خشکیدن کامل اقدام عملی انجام خواهد گرفت !!!