سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/9/25 | 12:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

بسیاری ازاشعاری که شاعران درعصر وبرهه ای سروده اند ،دارای غموضی است ؛که سال های سال پوشیده خواهند ماند واگر شاعر خود در حیات باشدوبه ممات نپیوسته ،آن راتوضیح وتبیین می نماید درغیراین صورت به دستان اهل فن گره گشایی می گردد. بسیاری ازاین اشعار ازشاعران بزرگ چون حافظ وسعدی ونظامی وخاقانی هنوزهم درپرده ی ابهام قراردارند وکشف نشده اند.

یکی ازاشعاری که استاد قیصرامین پورسروده وتا سال ها مشخص نبوده ،مخاطب آن چه کسی است ازاین نمونه هاست. تااین که چندروزپیش یکی از ادیبان که سال ها، کنج کتاب خانه مأمنش بوده وکتاب چون یاروهمدم هرگز لحظه ای هرچندکوتاه  ازاوجدانگشته ؛کشف نموده است که شاعر چون به عالم غیب آگاهی داشته وپنداشته باهمین روندچنین اتفاقی خواهدافتاد آن را در دوری وکوچ آقای "خاوری " پس ازاختلاس به کانادا سروده است .هرچه باشدهمین پیشنهاد درحدنظریه ست وهنوز ادیب ومحققی آن رارد یااثبات ننموده است.

شعر ی که شاعرچندسال پیش که هنوز مسافرت آقای خاوری به کانادا اتفاق نیفتاده بود، سروده است؛چنین است:

 

"قطار می رود

تومی روی

تمام ایستگاه می رود

ومن چه قدرساده ام

که سال های سال (کنون ماه های ماه)

 درانتظارتو

کناراین قطاررفته ایستاده ام

وهمچنان،

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام!

 

ماهم فقط وظیفه ی نقل وقول داشته ایم تا آ ن رابه سمع ونظرادیبان برسانیم وگرنه ماراچه به این امورادبی !!!

 
تاریخ : چهارشنبه 90/9/23 | 7:32 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

امروز توی یکی ازجرایدی که خودش وابسته به جریانی است واسمش راگذاشته"شرق "خواندم که:

"مرد شیشه ای گلوی پدرش را برید .  این متهم همسر و فرزندش را با ضربات چاقو روانه بیمارستان کرد."

درهمان لحظه ی نخست دانستم که کارکاراین جریان انحرافی است .خدا بگویم چه کارشان کند .همه جارخنه کردند؛ توی سیاست،توی اقتصاد توی فرهنگ !...همین مردشیشه ای هم ازاین طرفداران سرسخت جریان انحرافی بوده !من این سخنان راازروی هوابرزیان جاری نمی کنم، بلکه طبق کالبدشکافی انجام گرفته چنین چیزی ثابت شده است.اصلاً به خودشان هم رحم نمی کنند .توی ساری  سوی رییس جمهورکفش پرتاب کردندکه ازبیخ گوششان گذشت!کشف کردند ازوابستگان گروه جریان انحرافی است .فلان آقا دیروزازبالای ساختمان افتاده پایین ،دیدند باز دست جریان انحرافی توی کاره! !این هابه صهیونیزم وهرچه یسم ویزم دارد؛ وابسته اند. اصلاًمی خواهند کشوررا به بلوابکشانند.جریان خطرناکی هستند .اگر دیدیدفرداپس فردا من بنده ی گردن شکسته ،که اکنون عاشق زنم هستم ،زنم راطلاق دادم؛ شک نکنیدکه جریانی دست داشته که همان جریان انحرافی بوده است. آخربنده که بخشدار فلان بخش بودم چه گناهی کردم که مرا ازآن جاعزل نمودید .حالا که این طور شده هرجا بروم شما جریان انحرافی رارسواخواهم نمود....

 

                                 بخشی ازبیانات مش رجب در جمع پرشور طرفدارانش !!!

 
تاریخ : سه شنبه 90/9/22 | 7:45 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر همایش مبارزه بافساد ،فرمودند:طبق نظرسنجی سایت سازمان بازرسی کل کشور ،98درصدمردم پیگیر پرونده فساد مالی اخیرهستند که بیش از70درصدآن ها ازجزئیات پرونده اطلاع دارند."

                         روزنامه ایران  22/9/90

 

-سلام پسرعمه جان

-علیکم سلام ،احوال شه برار!!!

-ازلشت نشا چه خبر؟

-خبر خیر!!

- پسرعمه جان، شما ازپرونده ی اختلاس مالی چه خبردارید؟

-ته قربان!همین قدرمی دانم که آقایی که اسمش رافراموش کردم ، یک خرده !!!پول بالا کشیده وفرار کرده ،حالا حالاها هم نمی آید.

- ازجزئیات پرونده چی ؟

- فقط ازکلیاتش می دانم !!

-عمه ،شوهرعمه ،خاله ودایی واقوام دیگرچی؟

- درهمین حدود اطلاع دارند برار! مگرچه شده،اتفاقی افتاده؟

- اهالی محل وهمسایه ها وبازاریان واهالی شهر چی؟

-درهمین حدود!!

- خداحافظ

*ماکه توی این فرصت کوتاه توانستیم ده درصدی ازافرادی که جناب رئیس نام برده وازجزئیات پرونده  اطلاع ندارند راکشف وضبط نماییم باقی می ماند که محول می کنیم به مرکز آمار .هرچی کارها سخت سخت رامی دهند به بنده ی فلک زده!!!
تاریخ : سه شنبه 90/9/22 | 6:57 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

یکی ازمواردمهمی که توی این چندسال ذهن کارشناسان ومسئولین رابه خودمشغول نموده وبا ایجادکنفرانس ها وکنگره های مختلف سعی دربرطرف نمودن آن هستند وهربارازگوشه وکنارکشورآمارهایی ازآن به بیرون درزمی کند که ازسمت وسویی شدیداً تکذیب می گردد،مسئله ی "بیکاری"درکشوراست.این جانب با مطلالعات چندین ساله واصل بامردم زیستن واین که چندین سال دستی برآتش داشته ایم،دیروز بر معلوم گشت که این طوری ها هم نیست واینک  باضرس قاطع اعلام میداریم که تمامی آمارازنرخ بیکاری کشور نادرست است وبرخلاف انتظار همگان نرخ بیکاری درکشورمان به زیرصفر رسیده است.شایددروهله ی نخست باورش برای اصولگرایان منتقددولت مزاحی بیش نباشد وهضم وبلع آن مشکل باشد؛ ولی امروز پاره جریده ای  از مش رجب به دستمان رسیدکه خودمان نیز باورمان شدکه چنین است. مش رجب که تادیروز هرچه می گفتیم کمی تاحدودی یابه قول سیاسیون قدری بیکاری داریم،چنان ملتهب می شدکه توصیفش مشکل است وبارهافرموده نداریم نداریم ،وبه شما ثابت خواهیم نمودوعاقبت دیروزدرحالی که پاره جریده ای ایران رادردست داشت ازهمان بالای کوه فریادکشید:یافتم یافتم تامنزل این جانب گردن شکسته.

خیل مردم روستا به گمان این که ایشان نقشه ی گنجی یافته باشند ؛پشت سرایشان مانندسیل به حرکت درآمدندتا منزل من بدبخت!که چرا بااین همه اوضاع بی ریخت روستاها،درآن جاماندگارشدم وبه شهرهای بزرگ کوچ  ننمودم .هرچه باشداین مردم هم روزی روزگاری نیاز به خدمت دارند!

درجریده درزشده بود:"...سیدجعفر هاشمی تشکری ،پسرعمه آقای شهردارتهران ،ازجمله افرادی است که درحال حاضر 11عنوان شغلی درشهرداری تهران دارد. مسئولیت های اوعبارتنداز:معاونت شهرداری تهران ،رئیس سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ،رئیس هیئت مدیره شرکت راه آهن متروی تهران وحومه،عضوهیئت مدیره شرکت تعاونی شهریار،رئیس هیئت مدیره های شرکت اتوبوسرانی  تهران وحومه،شرکت ستادمرکزی معاینه فنی خودرو،شرکت علائم راهنمایی وفنی ایران ،سازمان تاکسیرانی،شرکت بهره برداری مترو،سازمان پایانه وپارک سوارهاوشرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران...

سرآخرهم فرمود: دیدی حق با این جانب بوده ودرکشورمان اصلاً بیکاروجودندارد .اگربیکاروجودداشت که به یک نفراین همه شغل نمی رسید!!!

ماکه حریف استدلال های مش رجب که مو لای درزآن نمی رود، نمی شویم!!!

 
تاریخ : شنبه 90/9/19 | 10:51 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

" داوداحمدی نژادبرشمرد :9 شباهت مشایی بامهاجرانی                سایت جهان 19/9/90 "

 

پس ازآن که آقای اخوی رییس جمهور، 9شباهت آقایان مشایی ومهاجرانی رابرشمردند ؛مش رجب که معرّف حضورتان می باشد؛در سرصف نانوایی محله12شباهت دیگرآن دو رابازگونمودکه سرسیزدهمی نوبتش شدوازادامه بازماند وبه کنایه اعلان نمود، سوادایشان ازبرخی آقایان بسیاربالاتراست. همچنین  استعاره وار پیشنهاد داد که فردا اختلافات آن دوراافشاخواهدکرد.ایشان شباهت های این دو را این گونه برشمردند:

1-هردوانسانند.

2-هردوازاکسیژن استفاده می کنند.

3-هردوغذامی خورند.

4-هردوزن وبچه دارند.

5-هردو دارای مسکن می باشند.

6-هردو یخچال وتلویزون دارند.

7-هردو حرف می زنندومی شنوند.

8-هردومووریششان رااصلاح می کنند.

9-هردوبه مو سرشان شانه می زنند.

10-هردوخواندن ونوشتن می دانند.

11-هردوبه مدرسه رفته اند.

12-هردو دست وپادارند.

13-...

شاطرهم بعدازرفتنش  ،به بقیه ی آقایان فرمود: متأسفانه این روزها این قدر بازاراستدلال سیاسی داغ داغ است که اگرمش رجب دم دست ما بود، محکم می نواختیم زیرگوشش که ایشان راتا ازفلان کارواگذاشته اندوبرکنارکرده اند، برای ماشد افشاکننده ی مسائل سیاسی!!!!مابااین همه سابقه ویال وکوپال جرئت واردشدن توی این جورمسائل رانداریم چه رسدبه ایشان!!

 
تاریخ : چهارشنبه 90/9/16 | 10:0 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

"درخواست مشائی ازقوه قضاییه برای جلب ارضی وحدادیان

وکیل رئیس دفتر رئیس جمهور ،ازدستگاه قضایی خواست تادرصورت استنکاف دونفرازمداحان ازحضوردردادسرا،برای آن هاحکم جلب صادرنماید.وکیل اسفندیار مشائی دراین باره گفت: این دونفربرای چندمین باربه دادسرا احضارشدند، دادسرا این دومداح رابه صورت تلفنی احضارکرده تاهرگاه تمایل وفرصت داشتند ،به دادسرابروند اماتاکنون مراجعه ننمودند.... روزنامه جام جم"

 

ماکه هیچ گونه حرفی نداریم وسرمان هم سنگینی نکرده واردمعقولات این چنینی شویم.ولی درهرصورت حرف حرف می آورد و چنان که تاکنون به گوش مارسیده ومحاورات تلفنی دادیار وکس دیگر بااین دوعزیز به بیرون درزنموده؛ حاکی است که اوضاع خیلی قمردرعقرب است .گوشه ای ازاین گفتگو که به صورت ناخودآگاه ازطریق بلوتوث به دستمان رسیده تبرکاً ذکرمی گردد:

-ازدادسرا باشما عزیزان تماس می گیرم.

-بفرمایید درخدمتیم، یا حسین یامظلوم

-مصدّع اوقات شریقتان که نیستیم؟

- لعنت خدابرشمرو یزیدیان .نه جانم مراهم هستید.

-می دانیم که سرتان بسیارشلوغ است ونمی رسید وباکلام گرمتان همه را مستفیدومستفیض می نمایید.اجرتان درروزقیامت مشخص خواهدشد.اما چه کنیم که مأموریم ومعذور! این جریان انحرافی ازشما همره یارسفرکرده ،شکایت نموده است.

-چه کسی جرئت نموده ؟لعنت ال...موضوع ازچه قراراست؟(برسردار چنین گفت..سه ضرب بزنید..)

چیزمهمی نیست !بی خودموضوع رابزرگ کرده اند.فقط شماعزیزان به خصوص برادر عزیز ودلبندمان ارضی یک دفعه ناخوداگاه وبدون اختیار فرمود: بروید مشایی رابکشید پولش رامن می دهم !همین موضوع کوچک خشم فلان آقارادرآورده وبیهوده ازشما دلبندان شکایت نموده است .موضوع شما برادر دیگر ی که خیلی مبرهن است ولازم به تذکارنمی باشد.ملالی نیست .چون به قول عرفادرحالت سکریات وعشق به احدیت بوده اید مشکلی ازنظرقانون نخواهدبود.مزاحم اگر نباشم اگر بازهم می گویم اگرگذرتان ازدادسرا است یک توک پاتشریف بیاورید تا مسئله به خیروخوشی ختم بخیر گردد. اگر بازهم می گویم وقت ندارید ما خودمان مراسمی دردادسرا برای شب های محرم برگزارنموده وازشما دعوت می نماییم که برای سوگواری هم شده تشریف  بیاورید که بااین کار بایک تیردونشانه خواهیدزد، هم فال است وهم تماشا.

-نه جانم ، ازاساس چنین شکایتی مشکل دارد.مامگر چه گفته ایم ؟داغ حضوردردادسرا رادردل وکیلش خواهیم گذاشت!فرمایش نیست .خدالعنت کند قاتلان امام حسین را.(می رود سوی علقمه ...یک ضرب ..)

 

 

 
تاریخ : سه شنبه 90/9/15 | 9:57 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

برادربزرگوار ازآن جا اتفاقات روستایتان رابرای خوانندگان تشریح می نمایید ،ونوشته هایتان درچارچوب حوادث روستایتان است ؛لطف کنید چهره روستارابرای خوانندگان به تصویربکشید به گونه ای که بتوان حوادث آن رادر اذهان مجسم نمود وپی برد که موضوع ازچه قراراست.                          یکی ازخوانندگان

 

 

 

برادر بزرگوار

حرف حساب دیگر جوابی ندارد ،به روی چشم.روستایمان اگرچه اسمش برروی نقشه ی کشوری منقوش نگشته ولی نبض تپنده ی ایران است .مردمی خون گرم که می توان الگویی کوچکی از کشورمان باشد.تمام خصوصیاتی که درکشورمان به چشم می آید درآن قابل یافت است.بالغ بر دوهزاروششصدنفرجمعیت دارد وبه دوقسمت یا به عبارتی به سه قسمت بالامحله ،پایین محله ومیان محله تقسیم شده است .بالامحله ایها اکثر تحصیل کرده ی شهرهای بزرگند وقریب به اتفاق اصلاح طلبند .چندنفرهم سفرهایی به فرنگ وغیره داشته اند. پایین محله ایها که خودرامتدین ودلسوخته ی انقلاب می پندارند، جان می دهندبرای اصولگرایی .ومیان محله زیاد به این وآن وابسته نیستند وسرشان توی لاک خودشان است .کدخدای محل بارأی مستقیم اهالی انتخاب می شود که اززمان نه چندان دور این رسم برقرارگردید .زمانی که شعار می دادند، مردم قیم ماهستند وبایدسرنوشتشان راخودشان انتخاب کنند !تاکنون افراد معتدل انتخاب شدند که بتوانند، دعواهای این دومحله را به شکلی سروسامان دهند.منزلش هم در وسط محل قراردارد وتلاش می کند از هیچ جناحی در روستا حمایت نکند.

اختلافات پایین محله بابالامحله جزیی است وعلاوه بر نوع کشورداری ،انتخابات ،اقتصاد، آزاداندیشی وآزادی مطبوعات ومذاهب و... اختلاف چندانی ندارند! درظاهر یک پیاله اند ولی درباطن  حاضرندسرتوی بدن طرف دیگری نباشد.

 دارای یک مسجد ،حسینیه،مخابرات ،حمام عمومی،نانوایی،مدرسه می باشدوهمین امورمشترک موجب اصطکاکی بین اهالی گشته است وجنگ ودعوای بسیارراتشدیدمی کند .جانم به قربانت که هرچه ازروستایمان بگویم کم گفتم ودرنوشته های بعدی تلاش می شود،لحظه به لحظه رخدادهای آن را برای شماعزیزان به تصویربکشم تابیش تر باروستایمان آشناشوید. 

 
تاریخ : دوشنبه 90/9/14 | 10:37 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

واقعاًوامانده ایم که مردم راچگونه می توان راضی نگه داشت؟ تعطیل می کنند می گویند:چراتعطیل  کرده اند ؟نکنند، می گویند چرا تعطیل نکرده اند؟منظورم همین اتفاقی است که توی نشریات افتاده وانتقادپشت انتقاد؛که چراوزیر محترم روزچهارشنبه وپنجشنبه راتعطیل اعلام نمود؟این تازه اول ماجراست درپی اعلام وزیرمحترم آموزش وپرورش ،کدخدای محل نیز موضع گیری نموده ودربرابروزیرایستاده ،وبایک نوع ادبیات تندکه تاکنون سابقه هم نداشته است ،ازتمامی دانش آموزان روستا چه فرزندان جناح راست وچپ وچه مستقل ،کلهم اجمعین ،خواسته درروزچهارشنبه درمدرسه حضوریابند وگرنه پته ی همه ی اولیارا روی آب خواهدریخت وتمامی اسرار اقتصادیشان رابرملاخواهدکرد!

مش رجب هم  که تادیروزازطرفداران تعطیلی مدارس بوده ؛انگارکه عصاقورت داده باشد، خشکیده وفرموده :درست است که هدف ،گرم نمودن کانون خانواده هابوده ؛ولی احساس  می شودخانواده هادراین چندماه ازسال تحصیلی بیش ازحد گرم رفته اند.

درهمین حال روزیکشنبه گروه کثیری ازمردم روستا با توجه به تهدید کدخدا درجلوی آموزش وپرورش حضوریافته اند وخواستارحضورمعلم ده درروزچهارشنبه شدند.یکی ازاهالی روستاکه نمی خواست نامش افشاگرددبه یکی ازخبرگزاری ها گفت: آن قدرفرزندان دلبندمان درخانه حضوردارند گاهی وقت عیالم فکرمی کند هنوز تابستان است وتابازگشایی مدارس خیلی مانده است.(لازم به توضیح است ایشان دارای شش فرزندمحصل می باشند.)

الاای الحال بایدببینیم چه اتفاقی خواهد افتادوچه بلایی برسر کدخداخواهندآورد که بدجوری تشویش اذهان نموده است!!!!

 
تاریخ : دوشنبه 90/9/14 | 12:14 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

درروزنامه ها می نویسند چیپس وپفک نبایدازتلویزیون تبلیغ شود ،اماهرروزتبلیغات آن بیش ترمی شود .نمی دانیم زورمطبوعات کم است یاتبلیغ کنندگان قوی هستند؟   یک هموطن –اطلاعات

 

   -یا پول زیرمیزیشان به قانون وفرمایش بزرگان می چربد؟!!! 

 
تاریخ : یکشنبه 90/9/13 | 10:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی؟
کجایید ای سبک روحان عاشق
پرنده تر ز مرغان هوایی؟
کجایید ای شهان آسمانی
بدانسته فلک را درگشایی؟
کجایید ای ز جان و جا رهیده
کسی مر عقل را گوید کجایی؟
کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی؟
کجایید ای در مخزن گشاده
کجایید ای نوای بی نوایی؟
درین بحرید کاین عالم کف اوست
زمانی بیش دارید آشنایی
کف دریاست صورت های عالم
زکف بگذر اگر اهل صفایی
دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
بهل نقش و به دل رو گر زمانی
برآی ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل هر ضیایی