سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/10/8 | 11:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گوجه فرنگی قیمتش چندین برابرشده است .              "به نقل ازمطبوعات"

گریزان وپریشان وغمگین ونالا ن از در واردشدو با صدای لرزانی گفت :"گوجه فرنگی هم قیمتش چندین برابر شده ."گفتیم :"ماکه هزاران بارعرض کردیم  توی این چند سال هرچی می کشیم ازاین فرنگی هاست گوش نکردی که هیچ  ؛آن ها را ناجی خودت هم دانستی .دیدی دوباره به جنب وجوش افتادند تا نزدیک شدن 9دی را برای مردممان تلخ کنند. باز هم بگو ،نع.آخه باید گفت :من از آشنایان هرگزننالم/ که بامن هرچه کرد آن بیگانه کرد.دیدیم جناب باز سر حرف خودش است که نـــــــــــع.فرمودند:" آخه گران شدن این همه کالا ،بالارفتن نرخ این همه میوه که بیچاره ها آخرشان واژه ی   بامسماع"فرنگی"ندارندچون سیب واناروغیره چی ؟حتمًا این ها هم کار فرنگی هاست ما خبر نداری . دیدیم بازهم استدلالمان نمی ماسد؛این آقا باز هم می گوید:" نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع."