سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : چهارشنبه 90/1/10 | 1:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

شولای نوربرتن مامی کندنماز                             ماراغریق مهرخدامی کند نماز

بابانگ پرصلابت قدقامت الصّلاة                          مارابه کوی عشق صدا می کندنماز

دل های خوگرفته به مرداب شرک را                      سرچشمه ی خلوص ورضامی کندنماز

هرصبحدم به روی خداباوران خاک                       درهای رحمت است که وامی کندنماز

کن تکیه برنمازکه درشط حادثات                          ایمن تورازموجب بلامی کندنماز

بنگربه پیرعشق که برتخت احتضار                        وقت سفرچگونه ادامی کندنماز

آکنده ازطنین عبورفرشته هاست                            آنجاکه بال نافله وامی کندنماز

ازبندهای وسوسه ،طاووس روح را                       درآسمان نوررهامی کندنماز

با زانوی ادب چونشینی گه سلام                            برتوسلام عشق وصفامی کند نماز

مقبول حق چوگشت نمازت،برای تو                      صدقصردربهشت بنامی کندنماز

                                                                               "همایون علیدوستی"

صلازدندکه برگ صبوح سازکنید                         به سازمرغ سحرترک خواب نازکنید

وضوبه چشمه ی صهبای صبحدم سازید                به سوی قبله ی می خوارگان نمازکنید

یگانه رازنیازقبول اهل دل است                          دوگانه ای که به بدرگاه بی نیازکنید

اگرچه دست ودل اینجا به اشک می شویند            شمابه دامنش این دست ودل درازکنید

                                                                        "محمدحسین شهریار"

ای نماز!ای ارتباط متصل                                    ای عروجستان آب وخاک وگل

ای نماز!ای ساقه ی نیلوفری                                ازهمه آیات زیبابهتری

ای سلیل صبح درکام سحر                                   ای شعاع آفتابین گهر

ای نمازصبح،ای آوازناب                                  تشنگان راچشمه ی جوشان آب

ای نماز!ای بهترین آوازها                                 ای معمّایی ترین پروازها

باتوما دروادی عشق وطلب                                شادمانه،عاشقانه،خنده لب

                                                                                        "جواد ثاقب"