سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/1/4 | 12:3 صبح | نویسنده : هادی اخوان

سلیمان بن عبدالملک ،خلیفه ی اموی،یزیدبن مهلب را حاکم خراسان کرد،واودرسال98هجری به خراسان آمدوقصدفتح

گرگان نمود.محاصره ی گرگان مدتی طول کشیدویکی ازامیران عرب دراین محاصره کشته شد.یزیدسوگندخورد که من

همی کشم تابرخون ایشان آسیا گردانم وبرآن آردکنم ونان پزم وبخورم.شهربگرفت وازایشان چهل هزارمرد ازشهربیرون

آورد به جایی که آسیا آنجابودوبرآن آب همی گشت،وآسیابرخون ایشان وبرآب همی گشت وآردکرد ونان پخت وبخورد

تاسوگنداوراست گشت.گویامردم شهررابین سپاهیان تقسیم کرده بودوبه هرسپاهی چهاریاپنج تن رسیده ،به قول

میرخواند "به قتل خلایق فرمان دادوبعضی از قتله راچهاروبرخی راپنج مقتول رسید.قاتلان اسیران را برکنارجویی که

به آسیایی می رفت بنا به فرموده ی یزید برده مانندگوسفندذبح کردند وازآردآن آسیاطعامی مرتب گردانیده پیش یزید

آوردندتابخورد وازعهده ی سوگندخویش بیرون آید.وفرمودتادرمسافت دوفرسخ دارهابزدندوچهارهزارکس دیگررا ازآن

هابیاویختند.برخی نیزنوشته اند که هنگام کشتن مردمان چون خون منعقد می شد وازتنوره پایین نمی رفت .آسیا نمی

چرخید،جمعی یزیدرازاادامه ی این کاربرحذرداشتند.چون سوگندیادکرده بود،به اشارت برخی ازهمراهان آب راباخون

درآمیختندتاآسیاراه افتادونان پخته شد.ظاهرآن است که بعدازهمین واقعه است که" آسیابه خون چرخیدن" به صورت

ضرب المثل درشعرفارسی پیداشده. فردوسی می گوید:به خون غرقه شد خاک وسنگ وگیا/بگشتی به خون،گربُدُی

آسیا .ویاعبیدزاکانی ،آن شوخ لطیف طبع ،که این شعرجدی راچه خوش سروده:دل براین گنبدگردنده منه،کاین

دولاب/آسیایی است که برخون کسان می گردد.