سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 90/2/7 | 10:34 عصر | نویسنده : هادی اخوان

توصیه های محمدرضارحیمی به سفیر ژاپن:

    "ژاپن نباید درراستای خواسته های نادرست برخی حکومت های ظالم حرکت کند."

                                                                                به نقل ازجراید

ای به چشم .فرمایش دیگری نداریدکه دریک چشم برهم زدن برای شما انجام دهد! ازسویی دیگر سفیرژاپن هم توصیه

های زیادی داشتند که ازترس مبادا نیامده، حکمش لغوشود وبه ژاپن برگرددآن هارابرزبان نیاوردندو یا خیال نمودند

 کسی متوجه حرفشان نمی شود.آخه مترجم فقط می توانست فارسی رابه ژاپنی برگرداند.وسفیر ژاپنی هم باسرتکان

دادن های ممتد قول داد که حتماًتوصیه های معاون را آویزه ی گوش مبارکشان قراردهد.