سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/9/19 | 12:6 عصر | نویسنده : هادی اخوان

یکی از حکمانزد دوستی رفت آن شخص پسرکوچکی داشت که با وجود صغرسن ،ازاستعدادعجیبی بهره داشت.حکیم به آن طفل گفت:اگربه من بگویی خداکجاست؟یک عدد پرتقال به توخواهم داد.پسر با کمال ادب پاسخ داد:من به شما دو عدد پرتقال خواهم داد،اگر بگویی خدادرکجانیست.