سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : جمعه 90/1/19 | 4:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

رادیو فردا :هدفمندی یارانه ها  نشانه ی کارآمد ی ایران است.     " سایت جهان 19/1/90"

 نباید به هیچ وجه به رسانه های بیگانه توجهی نمودواگرازماتعریف نمودند؛ بایدبدانیم جایی ازکارمی لنگد.

             " سایت جهان به نقل ازیکی ازنمایندگان مجلس"

تنهارژیمی که ازانتشارات اسناد موسسه ی مشکوک ویکی لیکس  درمنطقه سودمی برد، رژیم صهیونیستی است.

"روزنامه کیهان23/9/89"

اسناد ویکی لیکس ازموضعگیری خاتمی وهاشمی

سفیر سابق اتریش درایران گفت :درملاقاتی که باخاتمی داشته اوگفته است، فضای به وجودآمده پس ازانتخابات موجب

 آسان شدن ارتباط با خارجی ها شده است.هاشمی نیز گفته: شیپورطرفداری غرب ازتقلب درانتخابات ونقض حقوق

 بشردرایران به ادامه ی کارکمک شایانی خواهدکرد.

                                                       "  روزنامه کیهان 19/12/89"

منابع رژیم صهیونیستی  ازاحتمال موافقت عبدالله دوم شاه اردن باسفربه تهران وانجام این دیدار اظهار نگرانی

کردند.

"روزنامه جمهوری اسلامی 6/10/ 89 "

دعوت ازشاه اردن راپس بگیرید.

                                                 " روزنامه کیهان 18/1/90"

حالا شمابگویید ضرب المثل "یک بام ودو هوا" چگونه ساخته شده وریشه ی اصلی آن چیست؟نمونه ی کوچک از

میلیون ها اسناد دیگر...