سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : شنبه 90/2/17 | 10:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

   ازقضا سرکنگبین صفرا فزود                  روغن بادام ،خشکی می نمود

بعدازاجرای هدفمندی یارانه ها که سالیان گذشته ،درکشورهای اروپایی اجرایی شده وموجب امیدواری به زندگی گشته ،درکشورمان باحمایت ازقشر ضعیف ،عملی گردیده است ؛ بسیاری از موارد آمارچشمگیری داشته  است .

درکنار مدیریت صحیح مصرف ،آمار "ایست قلبی" نیزچندین برابرافزایش یافته است که این رابایدازبرکات اجرایی شدن آن برشمرد .افزایش بیماران قلبی چنان موج شادی را درنزد پزشکان قلب به ارمغان آورده که بسیاری عنوان می دارند؛که چرا قانون به این مهمی سال هامعطل مانده است؟

 طبق پیش بینی های به عمل آمده، بااجرایی شدن مرحله ی دوم این قانون وافزایش تورم وقبوض ،موج جدید"ایست قلبی "درراه است.که بااجرایی شدن کامل ،جمعیت ایران به شکل چشمگیری کاهش خواهدیافت.