سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : جمعه 89/11/1 | 12:9 عصر | نویسنده : هادی اخوان

محمدمعین فرزند معین العلمادرسال1293شمسی دررشت دریک خانواده ی روحانی متولدشد.پدرش شیخ ابوالقاسم وهمچنین مادرش درشش سالگی اوفوت نمودند.به همین جهت تحت تعلیم وتربیت پدربزرگش  ،که مردی دانشمند بود،قرارگرفت.پس ازپایان تحصیلات مقدماتی برای ادامه ی تحصیل دردارالفنون به تهران آمدوبه تحصیل دردانشکده ی ادبیات پرداخت ودانشنامه ی دکترای خودرا درسال 1321دریافت نمود.رساله ی خودرابه زبان فرانسه نوشت.دکترمعین ازچنددانشگاه خارجی درجه ی دکترای افتخاری داشت وعضوفرهنگستان ایران شد که ریاستش با ذکاءالملک فروغی بود.ریاست کمیسیون ادبیات ،سمینار جهانی تاریخ وفرهنگ ایران رابرعهده داشت .درسمینار بین المللی سومر دانشگاه هاروارد وکمیته مجموعه کتیبه های ایران وکمیته تألیف فرهنگ پهلوی وانجمن خاورشناسان پاریس وانجمن فلسفی عضویت داشت.دکترمعین حدود23جلدکتاب تألیف کردوازفعالیت های پراهمیت وی همکاری باعلامه دهخدا وتنظیم فیش های چاپ نشده بعدازفوت دهخدا می باشد.وی همچنین طبق وصیت نیمایوشیج بررسی آثاراورابرعهده گرفت.ازجمله تألیفات باارزش وی "فرهنگ معین "در6جلد است که ازمنابع معتبر واژگان زبان فارسی است .دکترمعین که سرآمد فضلای ایران معاصربودبه زبان های فرانسه،انگلیسی،عربی وآلمانی تسلط کامل داشت وزبان های پهلوی اوستایی وفارسی باستان وبعضی لهجه های محلی راخوب می دانست.دکتر معین به علت کارهای زیاد مطالعاتی وتحقیقی درسال 1345دریکی ازاتاق های دانشکده ادبیات بیهوش شد وبه زمین افتادوبه اغمافرورفت.برای معالجه ی اوتلاش بسیاری شدواورا به کشورهای مختلف بردند.اماسرانجام پس از چهارسال پنج ماه که درحالت کمابوددر57سالگی در13تیرماه 1350ازدنیارفت.ودرآستانه ی اشرفیه گیلان دفن شد.دکتر معین ازهمکاران نزدیک علامه دهخدابود.خوداونقل کرده که وقتی برای همکاری با دهخداانتخاب شدم ،علامه قزوینی به من گفت کارکردن بادهخدا ظاهراًطاقت فرسااست وبایدقسم بخوری که هیچگاه ازتندخویی استادنرنجی وقطع همکاری نکنی من هم قول دادم.دوهفته قبل ازفوت دهخدا ماجرا به دهخداگفتم،پاسخ گفت:"لغت نامه دیگرمال من نیست.نیمی ازآن به استاد علامه قزوینی تعلق دارد ."حدود هشتاد جلد ازمجلدات دهخدا زیرنظر دکتر معین بود.