سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/10/3 | 11:49 عصر | نویسنده : هادی اخوان

امروز در اختتامیّه ی کلاس آموزش آمادگی دفاعی نوشهر آقای دکتر هدایت پور سخنان زیبایی در مورد "ولایت مطلقه "بیان داشتندکه لََب کلام ایشان درمورداین موضوع عبارت بود ازاین که،مقصود ازولایت مطلقه که دشمنان انقلاب آن را حربه ای برای شبهه افکنی استفاده می کنند ،این نیست که ولی امر بالاتر از قانون است .ایشان باذکر سخنانی ازامام راحل بیان داشته، چون ولی امر، معصوم نبوده ؛برخی ازاختیارات آنان از ولی امر ساقط می شود.چنان که پیامبر وامامان، صاحب تمام مال وجان مسلمین بوده اند به طوری بی اذن آن مسلمان نیز اختیاراتی در مورد مال وزن وفرزندان اوداشته اند،وولی امر مسلمین درشرایط فعلی چنین اختیاراتی ندارند.ایشان درادامه ی سخنان خویش ،به فرمایش های مقام معظم رهبری درمورد ولایت مطلقه استناد کردندوبیان داشتندکه مقام معظم رهبری در این مورد فرموده اند ؛آن چه که از ولایت مطلقه بر می آید این نیست که ولی فقیه بالاتر از قانون است بلکه ولی فقیه نیز بایدبه قانون اساسی تمکین نماید؛ولی گاهی شرایطی در مملکت پیش می آید که قانون اساسی نمی تواند در چنین شرایطی این معضل رابرطرف سازد لذا ولی امر، با توجه به شرایط موجود وبااستفاده از درایّت خویش ونیز با لحاظ نمودن اصل مشورت ،چنین معضلی را برطرف می سازد .

ایشان مقصوداز ولایت مطلقه را همان معضلات فرا قانونی دانسته که به وسیله ی رهبری وبا هدایت ایشان حل می گردد.چنان که در طول این چندسال چنین مواردی پیش آمده که با فرمایش مقام معظم رهبری حل گردیده است .که ایشان یا  مستقیماً درآن امور دخالت کرده یا نهادوافرادی را برای حل مشکل گماشته است.آخرین نمونه به حدنرسیدن حقوقدان های شورای نگهبان برای سوگندخوردن رئیس جمهوربوده ؛که با فرمایش ودرایّت مقام رهبری برطرف شده است.