سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : چهارشنبه 90/3/11 | 10:30 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درپی عمل شجاعانه ی مجلس درادغام وزارت خانه های مسکن، راه وارتباطات وفناوری که سنخیت کامل نسبت با هم دارند !  ازنظرموضوعی  به هم نزدیکندوارتباط تنگاتنگی باهم داشته!بسیاری از کسبه و طراحان لباس وسرآشپز رستوران هاو... در بیانه های جداگانه ضمن تقدیر از مجلس محترم اعلام داشته این عمل موجب کشف غذاها ومدهاومحصولات متنوع ومن درآوردی! گردیده که امیدبه زندگی را باردیگردر بازاریان زنده ساخته است. واز این که مجلس محترم بااین عمل موجب پیدایش علم ودانش جدیدگردیده به طور مجزا پس از پایان کاری  تقدیر وتشکر به عمل خواهدآورد.

گویا پس ازادغام این وزرات خانه های هم سنخ! معاون رییس جمهور از ارسطو دردرون قبر خواسته به خاطر کمبود شخصیت وعدم احاطه ی به علوم مختلفه درکشور، سرپرستی این وزارت خانه را تااطلاع ثانوی برعهده بگیرند.