سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : چهارشنبه 90/2/7 | 11:11 عصر | نویسنده : هادی اخوان

عاقبت پس از تحمل سال هادوری وسختی وندیدن یار غار

 ،پیاز آن یارهمیشگی آن هم ازنوع چینی

وارد کشورشدوشوروشعف وصف نشدنی رادربین کشاورزان

وپیازکاران کشوربه وجودآورد؛ به طوری

پیازکاران جنوب ازدیدن آن دربازار طاقت نیاورده واشک

 شوق از چشمانشان سرازیر گشت؛ که چرا باورود

 این همه کالاهاومحصولات کشاورزی ازپرتقال گرفته تا

 زعفران وسیر... خبری ازپیازهای چینی نیست.

 

ومسؤلین محترم  وزرات جهادکشاورزی که دراین چندسال

همیشه به فکرکشاورزان عزیزبوده اند ؛نخواستند

این همه به آن هافشار وارد شده وتصمیم قاطعانه درواردات

پیازگرفتند که جای بسی شکروسپاس باقی

است! .این تصمیم همگام بااجرای قانون هدفمندی یارانه

هااجراشده وچون تصمیم برآن بوده برسرسفره ی

مردم نفت آورده شود مردم تاقبل ازبوی نفت بوی پیازرا

استشمام نمایند که برای ریه هابسیار مفیدتلقی

گردده است. از خاصیت پیازهای چینی مثل محصولات دیگر

آن کشورِبرادر کمونیستی ،همین بس که بوی

خوش آن ازچندصدمتری به مشام عابرین خواهدرسیدوصدالبته

 در اشتهاآوری بسیارمفیداست .وبانان  سنگگ 

500مانی می چسبد.ازسویی ورود بی رویه پیازهای چینی

 

موجب شده ،سکه دربازار کاهش چشمگیری

یابد ومردم ازسرسفره ای خودشان بلند نشوندوبی خود توی

بازار ارزوسکه ول نچرخند.سندیکای پیازکاران

کشورنیز به پاس خدمات مسئولین  ذیربط ازپیازکاران

خواستند بعدازنماز صبح به جان این عزیزان

دعابفرمایند...