سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/1/12 | 3:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ویژگی هنرنیمایی

شخصیت،هنروشعرنیمایوشیج،ویژگی هایی داشته که برخی ازآن هاعبارتنداز:1-رسالت بخشیدن به شعربی هدف

وتقلیدی اواخر دوره ی قاجار2-ضداستبدادی بودن3-برخورداری ازروحیه ی مبارزه 4-آغازکننده وپیشاهنگ جماعت

هنری بودن5-وارسته واهل قناعت بودن ودل نبستن به دنیا6-ایمان به کاروهنرخویش ونیزایمان مذهبی قوی

ایمان نیما

نیمایوشیج،شاعرنوآوربزرگ،انسانی مومن ومعتقدبود.اودرجای جای شعرهایش به مدح امام علی علیه السلام می

پرداخت وبه آموختن ازقرآن کریم تصریح می کرد.نیماازکسی که واقعیت وجودخداوندرادرک نکرده ودل به خیالی واهی

بسته است،یانام پیامبر(ص)رابدون کلمه ی احترام برزبان می آوردبه سختی می رنجد.ونیزبه اهل الله بودن خوداشاره

می کندوازمولاعلی (ع)برای فرزندش حدیث می خواند .نیمایوشیج،امام علی (ع)راافتخارتاریخ بشرمی داند وهنگامی که

کسی ازمقایسه ی آن حضرت واستالین می پرسد،می گوید:"ازمن می پرسیداستالین انسان کبیراست

یاعلی؟هزاروچندسال گذشته است که بشریت به حضرت علی (ع)افتخارمی کند.ازاستالین چندسال گذشته است؟احمق

هانمی دانندتاریخ هم مثل انسان،جوانی وپیری دارد.بگذارصدسال ازاستالین بگذرد،بعد.

نیما وآزادی

نیمایوشیج،شاعربلندآوازه ی ایران زمین،بادیدی اسلامی به مقوله ی آزادی می نگردودرباره ی آن می گوید:"زندگی

باآزادی خوب است وآزادی با حفظ آزادی دیگران.آزادی،آزادی ازنفس شریراست وآزاده ترین مردان زمین،پس ازمحمد

(ص)مولای متقیان علی علیه السلام است.ولی آزادی بااین معنا،آزادی ای است که هنوز انسان نتوانسته است پیدابکند.

استفاده ازواژگان محلی

1-پک وپک سوزدآنجا"کله سی"(کله سی=نوعی اجاق)2-دیری است نعره می کشدازبیشه ی خموش/"کک کی"که

گشته گم.(کک کی=نام گاونر)3-قاصدروزان ابری ،داروگ!کی می رسدباران؟(داروگ=قورباغه ی درختی)4-برسرشاخه

اوجا،تیرنگ(اوجا=نوعی نارون،تیرنگ=قرقاول جنگلی)5-

امزناسر،افرا،لرگ،توسکا،مازو،تلاجن،دار،لم،گندنا،پلم،بینج،گزنه،(نام گیاهان)وتوکا،کاکلی،زیک(نام پرندگان)

وانگاس،کچب(نام مکان )

نیما وافکارکمونیستی

بادقت درآثارنیمادرمی یابیم که اودردوره ی کوتاهی اززندگی خود(ازسال1300 تا1304)تحت تأثیرافکارکمونیستی

قرارگرفته ودراین زمینه آثاری نیزازخودبرجای گذاشته است.شایدعلت اصلی این امرعضویت برادرش "لادبن"درحزب

کمونیست وتأثیرپذیری نیماازافکاراوباشد.ازجمله قصایدی که نیمادراین دوره سرودودرآن به دفاع ازطبقه ی محروم

ومخالف با ثروتمندان وقشرمرفه پرداخت عبارتنداز:محبس،خارکن،خانواده ی سرباز،ازترکش روزگار،بشارت،قلب قوی

،گرگ وسربازفولادین.البته این بدان معنانیست که نیما کمونیست بوده وازطرفداران آن به شمار می رفته است،بلکه

بدان معناست که وی دربرخی ازاشعار خودازبعضی عقاید مارکسیسم که برعدالت اجتماعی واقتصادی استواراست بهره

برده است.اودر"محبس"به بیان اوضاع واحوال دوستان خوددرزندان پرداخته است.اودراین قصیده از شدت فقرووضع

نابسامان ایران شکایت می کند.نیماکمونیست بودن خودراردمی کندومی گوید:"بااین که دربرخی ازاشعارم رنگ

کمونیستی وجودداردولی من کمونیست نیستم،زیرا آن ها به مارکسیسم اعتقادداشته واساس فکرشان برمادی گرایی

قراردارد...من بزرگترازآن هستم که کمونیست باشم.