سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 90/1/10 | 1:6 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دکترهوماس هایسلوپ:"بهترین وسیله ی ایجادآرامش دردرون واعصاب انسان تاکنون شناخته ام،نمازاست."

 

گاندی:"برای میلیون هانفرهندو،ومسلمان ومسیحی،تنهامایه ی تسلی وآرامش زندگی،دعاونمازاست."

 

دیل کارنگی دانشمندآمریکایی:"من هرگاه به نمازونیایش می پردازم،حس می کنم که اعصابم آرامش یافته ودرسکون

وثبات بی نظیری فرورفته است."

دکترفرانک لاباخ دانشمند مشهوراروپایی:"درنماز وقتی زانومی زنیم ،همه چیزماراتهدیدمی کندولی وقتی بلندمی

شویم؛دورونزدیک با زمینه ی روشن وواضح دربرابر مانمودارمی شود.هنگام زانوزدن چقدرضعیف هستیم وهنگام

برخاستن چقدرپرانرژی ونیرومند."

فردریک مایزر"دعاونماز،امری ذهنی ووهمی نیست وعبارت است ازکسب بیشتری ازنیروی معنوی ویابه عبارت دیگر

 رحمت الهی."

ویلیلم جیمز:"اگرنیرویی برای تحمّل پیش آمدهالازم باشد،دراثردعاونماز به دست می آید.هرگونه دعاونمازی ،نشانه ی

این اعتقاداست که باارتباط باخداوند،نیرویی ملکوتی که غذای روح است به دست می آید."

ویکتورهوگو:"بعضی افکاربه منزله ی عبادتند.درزندگی لحظاتی است که جسم به هرحالت که باشد،جان درحال سجده

کردن است."

هراس لیف دانشمنداروپایی:"درنمازصف ها کاملاًمنظمندهمه دریک ردیف ایستاده اند زیرا آنجاامتیازی نیست وهمه

درپیشگاه خداوندبرابرند.هیچکس رابردیگری رجحان نیست."

الکسیس کارل:"احساس عرفانی ،غالباًدرنیایش تجلی می کند."