سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/10/10 | 5:52 عصر | نویسنده : هادی اخوان

مقاله ی پژوهشی حاوی یک مسئله ی علمی ،نظر،اندیشه،پیام ویا دعوی ویادست کم روش تازه ای است ،حاصل تحقیق پژوهنده وبه روشی علمی ومنطقی بیان واثبات می شود.

درمقاله باید عنوان،نام ونشانی:صفحه ی اول عنوان مقاله ونام نویسنده یانویسندگان عنوان شغلی یاعلمی ونام ونشانی کامل صفحه ی دوم نیزباعنوان و چکیده ی مقاله آغاز گردد.

ساختارمقاله نیز معمولاًبه شکل چکیده ¬     مقدمه ¬   متن ¬     نیتجه گیری ¬   پی نوشت ¬ منابع است . 

درچکیده که حداکثردر ده سطر نوشته می شود،شامل مسئله ی تحقیق،روش کار ونتایج به دست آمده،به فارسی همراه کلیدواژه هااست.

درمقدمه بایدطرح موضوع یا مسئله تحقیق،ضرورت وپیشینه ی تحقیق مورد توجه قرار گیرد.

درذکر منابع ومآخذدرپایان مقاله ،الگوی زیر بایداعمال گردد.

کتاب:نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده،نام کتاب،نام مترجم یامصحّح،تعدادجلد،نوبت چاپ،محل چاپ،ناشر،تارخ نشر.

مجلات:  نام خانوادگی ،نام نویسنده،"عنوان مقاله"،نام نشریه ،دوره ی مجله ،شماره صفحه.

ازمجموعه ها:نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده،"عنوان مقاله":نام مجموعه یاکتاب؛نام ونام خانوادگی تدوین کننده ی مجموعه.

محل نشر:ناشر،تاریخ نشر،شماره صفحه،ابتاوانتهای مقاله.

پایگاه وب :نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده؛"عنوان موضوع"،نام ونشانی پایگاه اینترنتی باقلم ایتالیک،تاریخ آخرین بازنگری درپایگاه.

ارجاعات:تمام ارجاعات بایددرداخل متن دقیقاً به این صورت می آید.(نام خانوادگی نویسنده،سال نشر:شماره صفحه (شمیسا،1375 :182 )