سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/11/12 | 2:27 عصر | نویسنده : هادی اخوان

(  نقش های کلی زن در ادبیات داستانی جنگ )

 

                                                                       دل نگرانی و عدم آرامش

                                                                       آرامش

                                                                       غم و اندوه

1-مادران شهدا                                                    شادی و سرور 

                                                                       ناراضی ، بی اعتقادی   

                                                                        مقاومت

                                                                         مسائل اخلاقی

 

                                                                            عشق و وفاداری  

2-همسران شهدا                                                  مسائل اخلاقی

                                                                       عدم پختگی و بلوغ فکری

                                                                      سرخوردگی و یاس

 

 

                                                                       مقاومت

  3-زنان مهاجر                                                   مصیبت و رنج ناشی از مهاجرت

                                                                       وضعیت معیشتی

                                                                       مقاومت

 

                                                                     فساد اخلاقی و بند و باری

4-زنان روشنفکر                                                فرار و گریز از ارزشها

                                                                    سرگردانی و پوچی

 

                                                                      عشق و مسائل عاطفی

 5-زنان پرستار                                                   مقاومت 

                                                                      رنج و مصیبت

                                                                       ایثار

6-زنان مرزنشین                                              مقاومت رزمی

                                                                   مسائل اخلاقی

                                                                   مظلومیت

 

                                   همیاری و همدلی

7-زنان پشت جبهه                                               سرخوردگی و یاس

 

                                                                   ایثار و از خودگذشتگی

8-همسران جانباز                                                 مسائل اخلاقی

                                                                   صبر و شکیبایی

                                                                   عشق و وفاداری

 

                                                                        مسائل اخلاقی

9-زنان تنها                                                     مسائل اقتصادی

                                                                   یاس و سرخوردگی

 

 

                                                                   عشق و وفاداری

10-زنان در جستجوی انتظار                                   مظلومیت

                                                                   رنج و سختی

 

                                                                    مقاومت

11-زنان قربانیان جنگ شهرها                             ایثار و از خودگذشتگی

                                                                  

                                                                   مقاومت رزمی

                                                                   مسائل اخلاقی

12-زنان در میدان نبرد                                      ایثار و از خودگذشتگی

                                                                   همیاری و همدلی

                             

                                                                       مصیبت و سختی

13-زنان در اسارت                                           یاس و ناامیدی

                                                                   سرخوردگی از ارزش ها

                                                                   مسائل اخلاقی

 

                                                                    مسائل اخلاقی

14-زنان منفی                                                  پوچی و سرگردانی

                                                                    گریز از ارزش ها

 

                                                                  مسائل اخلاقی

15-دختران شهید                                            رنج و مصیبت

                                                                  سرخوردگی از ارزش ها

 

                                                                  مقاومت

16-زنان آرمانی                                                ایثار و از خودگذشتگی

                                                                  مسائل اخلاقی

 

غیر از موارد ذکر شده زنان می توانند نقش عمده ی زیر را نیز در ادبیات داستانی جنگ بر عهده بگیرند:

17-عکاسی و خبرنگاری

18-حفظ ارزشهای دفاع مقدس

19  سخنرانی و فرستادن نامه

20-تبلیغات برای ایجاد روحیه