سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : دوشنبه 89/10/13 | 2:14 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازجمله شاهدان درروز قیامت اعضاوجوارح انسان هستندکه قرآن مجیددرسوره ی مبارکه ی نور ،فصلت ویاسین بیان فرموده است .درسوره ی مبارکه ی فصلت فرمود:"حتّی اذا ماجاوهُاشهدَعلیهم سمعهُموَابصارُهم بماکانوایعمَلون وَقالوالِجُلُدِهم لِم شهدتُم علینا قالوا انطلقنااللهُ الّذی انطقَ کلَّ شیئ ٍوَهوَخلَقَکم اوّلَ مرّةٍوَالیهِ ترجعونَ"(فصلت ،آیه ی 20- 21)چون به کنار آتش آیندگوش وچشم ها وپوستهاشان به اعمالی که مرتکب شده اندبرضدشان شهادت دهند.به پوستهای خودگویند:چرا برضدماشهادت دادی ؟ گویند:آن خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد وشمارانخستین باربیافرید وبه اوبازگشت می یابد مارا به سخن آورده است .مولانادراین زمینه می گوید:

چشم گوید کرده ام غمزه حرام                              گوش گوید چیده ام سوءالکلام

پای گوید من شدستم تامنی                                 فرج گوید من بکردستم زنا

تنها گوش وچشم وپوست شاهدنیستند ؛درروز قیامت علاوه برگوش وچشم وپوست ازاعضای دیگرنیز به عنوان گواه وشاهددرقیامت آمده است ،ازجمله آن گواهان زبان ودست وپاها می باشند که درروز قیامت شهادت می دهند.

قرآن مجید درمورد این که دست ها وپاها به عنوان گواه درروز قیامت سخن می گویند درسوره ی مبارکه یاسین چنین                    می فرماید:"الیومَ علی اَفواهمم وتکلمِناایدیهم وَتشهدِاَرجِلُهم بِما کانوایَکسبونَ."( یس،آیه 65)

امروز بردهان هایشان مهرمی نهیم.ودستاهایشان باماسخن خواهندگفت وپاهایشان شهادت خواهند دادکه چه می کرده اند؟

مولانا می فرماید:بازبان گرچه که تهمت می نهند       دست وپاهاشان گواهی می دهند

قرآن شریف درجایی می فرماید:"یَومَ تشهدُعلیهم السنتُهُم ایدیهِم وارجُلُهُم بماکانوا یمعلونَ."(نور،آیه24)

روزی که زبانشان ودستهایشان وپاهایشان به زیانشان برکارهایی که می کردند شهادت دهند.مولانا بابیان رسایی این مطلب رامطرح می کند ودر مسئله گواهان قیامت به عنوان گواه آشکار وظاهر نام می برد.درمثنوی آمده است :

روز محشرهرنهان پیداشود                        هم زخودهرمجرمی رسواشود

دست پابدهد گواهی بابیان                          برفساداوبه پیش مستعان

دست گوید من چنین دزدیده ام                      لب بگویدمن چنین پرسیده ام

پای گوید من شدستم تامنی                        فرج گوید من بکردستم زنا

پس دروغ آمدزسرتاپای خویش                   که دریغش کردهمه اعضای خویش

پس چنان کن فعل کان خود بی زبان               باشداشهدگفتن و عین بیان

تاهمه تن عضو عضوت ای پسر               گفته باشد اشهد اندر نفع وضر(مولانا،1372 : 141)

مولانا دست رانیز به عنوان گواه وشاهدروز قیامت دردفتر چهارم هم آورده است :

دست بر کافر گواهی می دهد                  لشکر حق می شودسرمی نهد.