سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/9/30 | 6:18 عصر | نویسنده : هادی اخوان

                   منابع آزمون دوره ی دکتری زبان وادبیّات فارسی دانشگاه مازندران

 

1-متون نظم فارسی:

ضریب 3

شاهنامه (ج1و2)-مثنوی(دفتراول ودوّم)هفت پیکرنظامی-بوستان سعدی-غزلیات حافظ- قصایدخاقانی-حدیقه سنایی-صائب (گزیده ی محمد قهرمان-201غزل صائب،امیربانوکریمی)-شعرمعاصر(مجموعه ی شعرزمان ما،محمدحقوقی /راهنمای ادبیّات معاصر،سیروس شمیسا).

 

 

نثر فارسی:

ضریب 3

تاریخ بیهقی-گلستان-کلیله ودمنه-مرصادالعباد-نفثة المصدورزیدری نسوی -تاریخ جهانگشای جوینی (ج1و2)

 

 

 

کلیّات ادبی:

ضریب2

1-تاریخ ادبیّات:تاریخ ادبیّات صفا-(دوره ی کامل)-ازصبا تانیماآرین پور.

2-سبک شناسی:سبک شناسی بهار(ج2و3)-فن نثرخطیبی -سبک خراسانی محجوب-کلیّات سبک شناسی وسبک شناسی شعرشمیسا.

-فنون ادبی(عروض،قافیه،بدیع،معانی وبیان)درحدّ:صورخیال شفیعی کدکنی -معانی وبیان همایی -جواهرالبلاغه هاشمی-نگاهی تازه به بدیع شمیسا-بدیع کزّازی-عروض ماهیار-عروض شاه حسینی ومعیارالاشعارخواجه نصیرتوسی.

3-دستورزبان فارسی:توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی محمدرضاباطنی-دستورزبان فارسی انوری گیوی (ج2)-دستورمفصّل امروزفرشیدورد-دستورزبان فارسی کامیاروغلامرضاعمرانی.

4-نقدونظریه ی ادبی:نقدادبی زرین کوب-نقدادبی شمیسا-ازافلاطون تابارت هارلند-درنامه ی نظریه ونقدادبی پاینده.

4-عربی:

ضریب 1

 

قرآن کریم-نهج البلاغه-مبادی العربیه(ج4)-مجانی الحدیثه-تاریخ ادبیّات عربی شوقی ضیف.

زبان انگلیسی:

ضریب1

 

درحدّدائرةالمعارف اسلام وAglossery of the Literary terms