سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : پنج شنبه 90/3/12 | 1:24 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آقای  صالحی  وزیرمحترم امورخارجه ،گاهی حرف های ازدهان مبارکشان خارج می شود مثل حرف های وزیر اقتصاد یارییس بانک مرکزی، چون سیبی که آن راازوسط به دونیم کرده باشند.حال خوانندگان بزرگوارمحترم خودشان بررسی کنندکه چگونه سیبی باشدوچگونه آن سیب را نصف کنند!

دیروز که اکثرجراید عنوان داشتند :"ایران ،خانم مرکل راتنبیه سخت نمود." آقای صالحی پس ازکنکاش درموضوع ،درچرخشی که رقم آن به ذهنمان نمی آید؛ دیواری کوتاهتراز  دیوارخلبان نیافت واظهارداشتند "ایجادوقفه درپرواز  خانم آنگلامرکل برای عبورازفضای کشور، به خاطراشتباه خلبان بوده است."

بنابراین پس ازصغری وکبری نمودن موضوع وصحبت های انجام  گرفته ی وزیرمحترم  به این نتیجه می رسیم؛ که خلبان ها علاوه براین که درسقوط هواپیماهادرکشورمان خواه ناخواه مقصران اصلی به شمارمی آیند؛ می توانند در تأخیر یا ممانعت عبورازفضای کشور هم مقصر باشند .تنها خلبانان کشورمان نیستندکه درسقوط پشت سرهم هواپیماها مقصرند بلکه خلبانان اختصاصی رییس جمهورهم می تواند اشتباه کنند واصلاً قضیه تنبیه راقویاًتکذیب می نماییم.واتفاق خاصی نیفتاده است!!

برای تنویر افکارعمومی ورسیدن به نتیجه ی دلخواه وزیر محترم ، که درهر صورت خلبانان مقصرند!نتیجه ی به دست آمده در سقوط هواپیما های کشوری رادراین چند سال باتوجه به فنون منطق،که به صورت قانونی درآمده ،مورد مکاشفه ومعارضه قرارمی دهیم .

هواپیما سقوط کرد     ¬     چندین نفرکشته ومجروح شدند   ¬      مقصر خلبان است.