سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : یکشنبه 90/1/28 | 8:20 عصر | نویسنده : هادی اخوان

توی این جمعیت هفتادوهشتادمیلیونی که دقیقاً آمارآن مشخص نیست، وخود سازمان آمارنیز ازآن بی خبر است!30

درصد رشدمسافرت در کشور خودجای بسیارشکردارد ولی بسیاری ازاین افرادمغرض، به همین آماری که برای اولین

 باردرست محاسبه گردید، نیزشک وشبهه دارند .می گویند؛شاید اشتباهی درآماروارقام رخ داده باشدیااین که غرض

ورزی درکار وجودداشته است.آن ها که درفلسفه ی قدیم مشککین  نامیده  می شوند، به این امربسنده نکرده وبه آمار

سازمان سوخت کشورکه به پیشرفته ترین تکنولوژی روزمجهزاست وبا زحمت  فراوان توانستندکشف کنند، که درهمین

 ایام  مسافرت های زیاد،مصرف سوخت نیز به شکل چشمگیری ،در حدود 20درصدکاهش یافته؛ نیز به دیده ی تردید

بنگرند وانگشت تعجب بگزند وآن رابلانسبت دروغ سیزده ی سال بدانند.

 

برای این که به این افراد نشان دهیم که حق باسازمان سوخت است ازتجربیات دیگران  دراین زمینه بهره برده ؛چنان

که یکی ازاین عزیزان چنین گفته ،که درمسافرت به تهران وبالعکس کمترازنیم لیتر استفاده نموده است به طوری که

ابتدای جاده هراز اتومبیلش را خلاص نموده تاتهران ،وبعدازچندروز که نوبتی ماشین راتوی شهرهل می دادندوازمناظر

 لذت می بردند، درهنگام برگشت بعداز کتل امام زاده هاشم بازخلاص نموده تاآمل .وبه این طریق سرمایه ی ملی را

برای آیندگان ذخیره نمودند.یکی دیگرازعزیزان گفته، می توان اتومبیل را فریب داد وبه جای بنزین ،درپمپ بنزین

داخل آن راآب ریخت وبا این عمل کلی مسافت را بدون بنزین طی کرد.

ازسوی دیگر طبق آمارایرانگردی وجهانگردی افرادی که ازاین روستا به آن روستا می رفتند یاازشهری به شهردیگر

طی طریق می نمودند؛ حتی رفتن به بازارنیز نوعی مسافرت کوتاه تلقی شده وچه بسا بسیاری ازافراداین مسافت

رابادوچرخه طی کرده اند .یااین که بسیاری پیاده این مسیر را رفته اند ، که اصلاًبنزینی مصرف ننموده اند.نتیجه می

گیریم حق با سازمان سوخت کشوراست که در کنار ازدیادمسافرت مردم، مصرف سوخت نیز چنددرصدی کاهش یافته

است!!!