سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : شنبه 90/2/24 | 7:0 عصر | نویسنده : هادی اخوان

از خوشوقتی های همه ی مردم ایران دراین چندسال اخیر این است ،که مقامات مسئول برای افزایش قیمت ها نیز وضع مردم رادرنظرمی گیرند؛تاخدای ناکرده به مردم عزیزمان فشاری واردنشود.

درهمین راستا روزنامه ی وزین کیهان دراقدامی شجاعانه خبر سرّی ”پیشنهاد افزایش قیمت مرغ راکه درانتظار نهایی به سرمی برد "تیتر خودش ساخته وباردیگرازاسرار پشت پرده  افزایش قیمت هاخبرداده است .که باید چنین اقدامی راستود.

درعین حال رییس مرغ داران کشور، این اقدام کیهان را تشویش اذهان عمومی دانسته است وگفته :به مراجع قانونی شکایت خواهد کرد .(بیچاره خبرندارد قبل ازرسیدن شکایت حکم تبرئه دردستان مدیر مسئول خواهدبود.)

ناگفته پیداست برای افزایش قیمت تخم مرغ نیز قراراست چندین کنفرانس باشرکت متفکرین خارجی وداخلی برگزارگردد؛ که خبرش هنوزتأییدنشده است .خبر مسرت بخش که برخی از روزنامه ها ی امروز آن را درج کرده اند ؛افزایش  نرخ تورم تا40  درصدتاقبل از تولد اجرای یارانه هاخواهدبود.

مقامات علت اصلی این افزایش قیمت هارا علاوه بر بالا رفتن دربازار جهانی !،"مصرف بی رویّه" دانسته اند؛که به خاطر پایین بودن قیمت ها،مردم بیش ازحدبه مرغ توجه می نمایند .

امید است اقشار آسیب پذیر با مصرف استاندارد خودشان که همان سالی یک مرغ است موجب تعادل قیمت ها دربازار گردند.