سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/2/27 | 8:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این روزها که بحث ادغام چندوزراتخانه ،به مرورزمان بحث داغ گردیده وموجب شاخ وشانه کشیدنی های بسیاری گشته وچندوزیر فلک زده نیز صبح زود حکم اخراج از وزارت خانه رادریافت نمودند ؛مجموعه ی این حوادث اززمان تشکیل وزارت خانه ی "ورزش وجوانان " پاگرفته است وموجب بیکاری چندوزیر محبوب وانحلال چند وزارتخانه گشته است.

 درکنارانحلال وزیران قضییه ی کلنگ زنی آن هاکه بسیاربوده؛ وآن جاواین جا را باکلنگ هایشان سوراخ سواخ نمودند به یکی ازمشکل ترین مسئله ی روز تبدیل شده،واین مشکل در پرده ی ابهام باقی مانده است که چگونه آن رامرتفع سازند.

 یکی از سیاسیون درزندان ،اظهارداشته :که درزمان تصدی این آقایان مراکز کلنگ خورده توجهی به آن نمی شد ؛اکنون که این عزیزان رحل اقامت بسته اند مشکل مکان های کلنگ خورده چگونه حل وفصل خواهد شد . که به گفته ی یکی ازقضات بر جرایم شخص مذکور افزوده شده است.

دراین میان غضنفر به طورغیررسمی عنوان داشته :اگرمراکزی که به دستان  مبارک این عزیزان باکلنگ شخم زده شده اند، گندم کاشته شود ؛ایران به یکی ازبزرگترین صادرکنندگان گندم درجهان تبدیل خواهدشد .که فکر چندان بدی هم نیست!