سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/2/18 | 10:26 عصر | نویسنده : هادی اخوان

از ویژگی های شغل افراد بزرگ از وزیر ومعاون گرفته تارییس کل فلان سازمان یااداره، همین که مثل بعضی از اپراتورهای کشور ،دردسترس نیستندوروزهاباید دوندگی نمودتا بتوان تنها چهره شان رامشاهده نمودوپس از آشنایی چهره وذخیره در حافظه کله مبارک ؛باید ماه ها دوندگی کرد، تا خواسته ودرخواست خویش را با ایشان  که نه ،با مسئول دفترش درمیان گذاشت .برای نمونه دقت کنید مشغله ی یک مدیر کل دریک روز چه قدرزیاداست که هر بار در دفترکارش، سخنی نو ازکارایشان خواهید شنید.

 رییس جلسه دارند.

....بازدیدبه سرمی برند.

....با مدیران فلان مکان جلسه دارند.

....با امام جماعت وبخشداروشهردار، درجلسه به سرمی برند.

....درمأموریت به سرمی برند.

....برای افتتاح فلان مکان تشریف بردند.

....درفلان همایش وسمینار وگردهمایی وکنفرانس به سر می برند.!

....برای بازدید ازاماکن مقدسه تشریف بردند.

....در حال بررسی پرونده ها هستند.

....هنوز ازمنزلشان تشریف نیاوردند.

....کسالت دارند ،حوصله ی کسی راندارند.

....درمراسم عزاداری فلان همکاربه سرمی برند.

....یکی از اقوامشان فوت نمودند.

....

....

حالا بعداز ده ها بارآمدن ورفتن وکل کل کردن بامسئول دفتر ، دیگرجرئت پرسیدن این که رییس کجاست راندارید.وایشان هم با دیدن چهره نورانی تان! معمولاً جوابی قانع کننده!درچنته دارند،به قول معروف هر دم ازاین باغ بری می رسد!!!!!