سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/2/19 | 11:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دراین چندروز سخن ازرمال وجن گیر،آن چنان در جامعه رشدچشمگیری داشته که بسیاری ازافرادی که اصلاًدرعمرشان به  چنین مسائلی اعتقادی نداشتند ،ایمان پیداکرده وعلاوه برمردم عادی، سیاسیون نیز این روزها درنزد رمال ها وقت می گیرند ودراین عمل ازهمدیگر سبقت می زنند. آخرین مراجعه به نقل ازنشریات ،آقای مشاور رییس جمهوربوده، که بسیاری اورا دست راستش می پندارند؛فال خویش رامشاهده نموده است. که نقل وقولشان ازبریده جریده ی به صورت کامل ذکر می گردد.

فالگیر:آقا بیا فال شما رابگیرم .توی پیشانیت ،چیز مهمی می بینم.شما آینده ی خوبی دارید .

مشاورکه ازسخنان فال گیرتحریک می شود دست خویش را به اومی دهد.

فالگیر:چیزهای خوبی توی دستات می بینم .یک روزرییس جمهورمی شوی ،ها!اول خودت راتوی نمایندگی مجلس محک بزن،بدان رأی اول راتوی تهرون می آری ها! مخالفین زیادی داری اما بی خیال؛ یک نفر پیشتیبان توست .همین روزها سروصدای زیادی به پامی کنی .آفرین به شجاعتت واقعاً شجاعی ها! تومیتونی. ا خیلی کلکی این کارهایی که انجام می دهی دیگران اصلاً به فکررقیب اصول گرها نیستند .خوب خوش فکری .خوب فکر همه را ازاصلاح طلب هامنحرف ساختی .مکتبی که به وجودآوردی ادامه بده .بهت می گن آدم زیرک. خوب نقشه می کشی ؛نقشه هات هم خوب اجرامی شه!!!!!