سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/3/3 | 12:21 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "زنده به گور کردن پیازتوسط کشاورزان هرمزگانی."(روزنامه شرق2/3/90)

به خاطر عمل شنیع کشاورزان هرمزگانی که دیگر نتوانستند در مقابل پیازهای چینی ایستادگی نمایند وفرزندان دلبندشان را درمقابل چشمان حیرت زده ی مردم زنده زنده به گور سپردند وموج غم واندوه باردیگر جامعه رافراگرفته وخواهان رسیدگی به جرایم کشاورزان هرمزگانی در مراجع معتبر قضایی هستند ،لذا مجالس ترحیمی از ساعت9صبح الی 12 شب  برای تسلی خاطر سایر کشاورزان ،همراه بامداحی وسخنرانی در معایب واردات بی رویه واقع در دشت هرمزگان برگزار می گردد .ازتمام کشاورزان اعم از گندم کاروذرت کار ومردم متدین ومسئولین واردات ومقامات کشاورزی استان ، دعوت به عمل می آید.