سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/2/30 | 9:26 عصر | نویسنده : هادی اخوان

شکایت ایرنا از کیهان (جام جم29/2/90)

برای پیدایش ضرب المثل های مختلف ،گاه داستان یارویدادی خاص ،نقش اساسی دارند.به گونه ای که بسیاری ازآن هاواقع درعالم انجام گرفته وبه مرور زمان معنایی دیگر یافته اند ،وبه شکل مثل درآمده اند .مثلاًضرب المثل "شاخ وشانه کشیدن"که گدایان زمان قدیم ،شاخ حیوانات رابر روی استخوان شانه می کشیدند وبه این طریق ازصدای آزاردهنده ی آن از عابرین پول بیشتری دریافت می نمودند .که به تدریج معنای ایستادگی وقلدری نشان دادن به کاررفته است.امروزه ضرب المثل دیگری واردزبان فارسی شده باعنوان "ازکیهان شکایت کردن". دراین چندسال شاهد شکایت های زیادی ازروزنامه بوده ایم  که هربار به جای محکومیت سردبیر، خودشاکیان محکوم  می شدند .این اتفاق آهسته آهسته به صورت "کاربیهوده کردن"  تغییرمعناداده است.

روزنامه وزین هم  دروسط صفحه ی دوم همین تیترشکایت را بارنگ خاصی نوشته تاموجب انبساط خاطر خوانندگان گردد و تاکمی به ریش ایرنا بخندند.

بنابراین جمله ی "ازروزنامه کیهان شکایت کردن "نیز مانند بسیاری از جمله های دیگرچون ؛باناخن کوه راکندن،آب راغربال نمودن، مشت درتاریکی زدن،معنای "کاربیهوده کردن "به خود گرفته است.