سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : دوشنبه 90/2/5 | 11:45 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درگذرعمرگران قدرمان، این تن راکفن کنندیک چیزهای از دهان مبارک  برخی  مسئولین

محترم می شنویم که به نبوغشان حسود یمان می گیرد .درآخرین اظهارنظرجالب معاون

 پشتیبانی استاندارتهران ، خبراز کاهش موادغذایی داده است وعنوان داشتند قیمت

بسیاری ازاجناس، کاهش چشمگیری داشته است.اصلاً یکی ازویژگی های جمهوریت

ودمکراسی  همین است  که همه می توانند آزادانه درموضوعات مختلف اظهارنظرکنند.

حالا نمی دانیم توی جامعه ی دمکراسی ما، چرابیش تر آقایان به مسائل اقتصادی گیرداده

اند؟واقعاًاگرهمین خبرهای واقعی! را که زبانم لال ، بسیاری آن رادروغ محض می

پندارند؛نبود تاکنون دهها بار کفن پوسانده بودیم .همین اظهارنظرها است که امیدبه

زندگی رادرمردم به طرز قابل ملاحظه ای افزایش داده است. آن هایی که توی بازار

باتصاعدقیمت هامواجهه می شوند یا چشمشان خوب نمی بیند یاگوششان سنگین است یا

قیمت ها را که به ریال تنها برای تزیین روی جلدکالا درحال تغییرو دگرگونی است 

،وهدفی دیگروجود ندارد به تومان می خوانند.

درهمین ایامی که مشغول نوشتن همین مطلب بودیم یکی ازدوستان با تکیه برضرب المثل

 ؛ دل به دل راه دارد تماسی گرفته واظهارنظرکرده که برای تنویرافکارعمومی، مطالبشان

 رابدون سانسور ذکرمی کنیم: یکی نیست به این آقای محترم بفرماید پدرآمرزیده این

 قدربه خودت فشارنیاور وزحمتت رازیادنکن واین همه قیمت هااجناس رااز مغازه داران

مپرس که برای قلبتان ضرر دارد .خدای نکرده ناخوش می شوی وبال دست دیگران می

گردی، آن وقت کسی نیست آماردرست وحسابی از قیمت اجناس به سمع  مردم برساند

وکسی هم چون جناب عالی برای این قبیل کارها ساخته نشده . یک کمی هم به آمار

واقعی! بانک مرکزی توجه بنما که نرخ تورم رادرحال افزایش فرض کردند.حداقل به

خودت رحم نمی کنی یه کمی به فکرما باش.