سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : چهارشنبه 90/2/21 | 1:30 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این گردوغباری که این روزها فضای کشورمان رادرنوردیده ورنگ وبویی خاص به شهرهای جنوب ،غرب ومرکز کشورمان بخشیده است وفریاد اعتراض بسیاری را درآورده؛ که چرابرای جلوگیری آن کاری نمی کنند؟ وشش هایمان پراز گردوخاک شده. اینان کسانی هستندکه می خواهند باحرف هاوموضوعات نامربوط  وکوچک روابط دوکشوردوست وبرادرراخراب سازند.

 تاکنون نشنید ه اند ؛احترام به همسایه بالاتراز بسیاری ازچیزهااست .بالفرض بگوییم کشور عزیز عراق!ای همسایه ی محترم، خاک وذرات معلق درهوا ی کشورتان ماراناراحت می کند؛فکر نمی کنید شخصیت والایشان  خدشه دار می شود؟

 می دانید؛ همین خاک وذرات چه منفعتی دارد و موجب ایجاد اشتغال بسیاردرکشورگردیده است .باید با حالت شاعرانه با این خاک هانگریست !همین خاک موجب شکوفایی استعداد شعرشاعران بزرگ کشور مان گردیده است.که شاعری فرموده :"به هرجزیی زخاک اربنگری راست/هزاران آدم اندروی هویداست."

تاکنون به یک روز پرازگردوغبار خوب نگاه کردید وهرگزپی به بزرگی الهی بردید ؟گردوغباردرهوادرنظر هوشیار/هرذره اش دفتریست معرفت کردگار."چرا باید به خاطر ذره ای خاک یقه همسایمان را بچسبیم وبرسرش داد بزنیم. که آقا گرد وخاک کشورت ماراکور ساخت .

روزهای پراز گردوغبار را درذهنتان مرورکنید وببینید که چگونه دل بسیاری ازشاگردان مدرسه ای ازشادی به تپیدن می گیرد.بسیاری از کارمندان به خاطر تعطیلی ادارات یک روز را درکنار خانواده به سرمی برنند ومهرومحبت راباهم تقسیم می نمایند وحقوقی را به جیب می زنند .

 آیا درچنین روز تعطیل، دید وبازدید ازاقوام بیش ترنمی شود ؟مگر صله ی ارحام  از توصیه های دین اسلام نیست؟.پس چرا باید به خاطر چنین روز مبارک پرازخاک، نالید وبر سرهمسایه دادکشید وروزقشنگمان را که ،چشم چشم را ازگردوخاک نمی بیند؛ ویران سازیم .

نگذاریدکه مسئولی بی گدار به آب بزندوتصمیم واقدامی عا جل برای جلوگیری ازاین گردوخاک بگیرد.وروابط حسنه را به خاطر جان میلیون ها انسان ازبین ببرد؛که ما اصلاً راضی به زحمتشان نیستیم!  

"بگذار توی این هوای خاک آلود نفس بکشم/خاک رابایدبویید/چه گوارا ست این خاک!/مردم شهرهای خاک آلود، چه صفایی دارند/چشمه هاشان خشکان/من ندیدم شهرشان/خاک آن جامی کند همه را کوراندرکور/بی گمان خاک رامنزلتی است/مردمان آن شهرها ،خاک رامی فهمند/ وما...

                                                شاعرمعاصردارای بیماری آسم وآلرژی