سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/3/29 | 11:26 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این  روزها دیگر بازار رمالی وفال گیری داغ داغ است.انواع واقسام فال ،از قهوه گرفته تا تسبیح ونخودوشانه این روزها چنان رونق داردکه برای دیدن یک فال گیر، باید روزها وهفته هاوماه ها صبرکردوخیلی آدم های بزرگ بزرگ رادید تا نوبت دیداربافال گیرفرا برسد.به قول معروف شدند تریاک!

بسیاری ازمسئولین هم بیکارننشسته وهرطوری بوده فال گیری رابرای خودشان ازگوشه وکنارجهان استخدام نمودند.در تازه ترین فال ها واستخاره ها که از بین مسئولین به بیرون درزنموده وخیلی هم مطبوعاتی شده؛ لغوحکم فرماندارساری بااستخاره بوده است .

بیچاره آقای علی بابایی ،پس از طی تمام مراحل قانونی ، قصد حرکت به سمت فرمانداری بادوچرخه به سبک چینی هارا داشتند؛ که استاندار به ایشان خطاب نمود: باید اززیر دست فال گیر استانداری  که تازگی ها وارد استان شده عبورکند وگرنه فرمانداری بی فرمانداری!این فال گیر که بسیاری براین عقیده اند دراتاق استاندار سکنی گزیده  وکمترآفتابی می شود،هندوستانی است از حاشیه های شهردهلی، ورابطه ی خویشاوندی با راجا وسلیمان خان دارد .هرفالی که بگیرد مو لای درزآن نمی رود وردخورهم ندارد.

بعداز دیدن فال فرماندارساری چنان که می گویند وهنوز هم تأیید نشده –اگرگناهی بوده به گردن دیگران و به مادخلی ندارد-که بافال قهوه بوده، فال ایشان بدازآب درآمده وفال گیر پیش بینی نمود ه؛چون هنگام راه رفتن سرمبارک را زیاد به سمت چپ متمایل می نمود پس چپ گرااست .بنابراین با وجودنزدیکی به انتخابات بالکل گزینه ی خوبی نخواهدبود.استاندارهم که تاکنون حرفی بالاتر ازحرف فال گیرنزده ،فضاراخیلی بی ریخت دیده !حکم ایشان رالغونموده ،تا بروند کشکشان رابسابند، وراه حلی برای انحراف به چپشان بیابند!