سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/3/28 | 10:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "تذکر" واژهای است که همواره بین زبان شناسان، دراصل واساس آن اختلاف نظر شدیدوجودداشته است .بسیاری از زبان شناسان که متمایل به زبان عرب بوده اند؛ عقیده دارند"تذکر"مصدری است از باب تفعل ، که اززبان عربی واردزبان فارسی گشته.

 ولی زبان شناسان تاریخی عقیده دارندواژه ای است کاملاً فارسی ،که ریشه درزبان فارسی باستان دارد،ونمونه های آن رادر خرابه های تخت جمشیدیانقش بیستون می توان یافت.واین اختلاف نظرتاکنون لاینحل باقی مانده است .

درسه سال گذشته نمایندگان مجلس برای این که نشان دهنداین واژه دراصل ایرانی بوده ؛با تشویق رییس فرهنگستان ،مرحمت فرموده وهزاران بار ازآن استفاده نمودند. فرهنگستان ادب  فارسی به این امربسنده نکرده وطرحی رابرای زنده نگه داشتن این واژه  که روزی از روزهای سال را به روز "تذکر "نامگذاری نموده؛به مجلس ارائه داده است.

نمایندگان محترم مجلس  در سه سال کاری مجلس ، نزدیک به هزار "تذکر" به حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری سابق  فقط برای پاسداشت این واژه وعلاقه شدید به زبان فارسی ارائه دادند، که در واقع در هر دوازده روز کاری در وزارتخانه سیزده "تذکر" به وی داده شد.بعداز ایشان وزیر نیرو ،وزیرکشورووزیر جهادکشاورزی، در رتبه های بعدی قرار گرفتند .

بسیاری از نمایندگان این امررا کافی ندانسته ؛به طوری که نماینده ی محترم تنگستان امروز اعلام نمود:"   آمارهایی که دولت می دهدغیرواقعی است،براین اساس،مجلس باید به دولت" تذکر"دهد."

اگردولت می توانست برای پاسداشت واژه ی "تذکر"به اعمال نمایندگان راهی می یافت ؛آن وقت چه قدر می توانست  به زبان فارسی خدمت کند!!!