سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/2/12 | 8:55 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دربازار عزل ونصب وزیران درچندسال اخیر واین که وضیعت هریک از وزرا ومعاونین هرلحظه امکان تغییر ودگرگونی است ؛لذا دراین مدت ،هریک ازوزیران با آوردن دلیل ومدرک خاص  ومورد پسند تلاش نمودنددرخانه ی دولت مأوی گزینند ونظر ریاست جمهوررابه خودجلب کنند.

وزیراقتصاد:  تک وتک وتک .کیه ؟کیه؟من که کشتی می گیرم .پول توحساب همه می ریزم .نان ها رو بالامی برم .تورم روپایین اعلام می کنم .قیمت ها رو بالا می برم ؛نرخ بیکاری راکمتر می دونم .من هم برم؟"توهم بمون"

وزیر آموزش وپرورش: تک وتک وتک. کیه ؟کیه؟ من بیمه ی طلایی برای معلمین ساخته ام ،ارجشون روافزوده ام .به فکرهمه چیزهستم به غیرازآموزش درست. اصلاً به فکر باندبازی توی آموزش وپرورش نیستم! داد معلمان شهری رادرآوردم .وضع معلمین ومعاونین اجرایی رابهبود بخشیدم.  توی  استخدام موند ه ام. من هم برم ؟"توهم بمون"

وزیر علوم وفناوری: تک وتک وتک. کیه؟کیه؟ من که با تورفیقم .استادان رو اخراج کرد ه ام. قصددارم ریشه ی علوم انسانی رو ازبیخ بزنم. من هم برم؟ "توهم بمون"

معاون اول:تک وتک وتک.  کیه؟ کیه ؟ من که سرمایه ای ندارم! پرونده ی من هنوز خاک می خوره. توی این چندروز ی که نبودی خیلی حرفا شنیدم .قول های زیادی می دم .من هم برم؟ "توهم بمون"

وزیر فرهنگ وارشاد: تک وتک وتک.کیه؟کیه؟ من که روزنامه هارو می بندم .به کسی جرئت انتقادنمی دم .حق چاپ رو ازفکرناشران پاک کرده ام. من هم برم؟"توهم بمون"

وزیر اطلاعات: تک وتک وتک .کیه؟کیه؟من که اغتشاشات روسرکوب کردم .سبزها روحصری نمودم .من هم برم ؟ تواین یکی برو. برو بابا  جانداریم .اصلاً چشم دیدن تواین یکی راندارم!!!!!!