سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 89/11/7 | 7:26 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دیگر نمی خواهیم دراین کنفراس ازدواج جوانان زیاد سخن بگوییم وسرشماعزیزان را به درد آوریم ومی رویم به اصل مطلب که همان موضوع جلسه است،ولی قبل هرچیزی می خواستیم عنوان کنیم که عاقبت توی این مملکت خودمان ازآماروارقام سر درنیاوردیم .توی کشور اروپایی که چند وقتی است زندگی می کنیم وفرزندانمان دوری وطن را به جان خریده اند ،ارگان هایی است که آماروارقام را به درستی به دست مردم می دهند وکسی هم دادش در نمی آید ولی این جا رییس جمهورمان می گویدبیکاری پانزده درصد است وفلانی از آن گوشه برمی خیزد ومی گوید سی درصد.فلانی می گوید تورم بیست وپنج درصداست وفلان آقا رییس فلان مکان ،پا می شود ومی گوید نه درصد .همین کارها رامی کنندکه جوانان ازازدواج روی برمی گردانند آخر یکی نیست آمار درست وحسابی بدهد ومعضل ازدواج جوانان را حل کند .هنوز مشکل ازدواج جوانانمان حل نشده ،رییس جمهور خوبمان نامه ای به مجلس می فرستد که آقایان شما از قانون سرپیچی کردیددربرنامه ی پنجم تمام اصول رازیر پا لگدمال نمودیدودرازدواج جوانان اخلال نمودید ودرآن طرف هم نمایندگان می گویند زکی .کی گفته قانون را لگدمال کردیم ؟مصباحی مقدم که توی حوزه ،اقتصاد2را به جای فقه 2پاس کرده می فرمایند: کاررییس قوه مقننه خوب نبوده وکشورمان توی تحریم است وتونس ومصر هم شلوغ بازی درآوردند .مَشتی محل ما، که امروزسر کوچه اورا دیدم گفتند اگر مصبا حی رادیدی به ایشان بگو زیرپاگذاشتن قانون چه ربطی به قیام تونس دارد. ما خوب متوجه حرف همکارمان نشد یم .خوب تحریم هستیم که باشیم مگردیروز نمی گفتید که تحریم ها فایده ای ندارد، حالا که رییس جمهور مچ شما راگرفته، می گویید توی تحریم هستیم . بهانه ای برای  حرفتان ندارید .همین کارها رامی کنید که جوانان نمی توانند برای زندگیشان فکری بکنند .یک نفر نیست بگوید آخه توی تحریمیم وجوانان هم به فکرازدواج نباشند یا توی تحریم نیستیم. ببینید چه قدر ازدواج زیادتر خواهدشد .همین طرح مسکن مهررا آوردید بنیان گذاشتید هنوز هیچی نشده تکنولوژی اش راصادرکردید به کشورهای آمریکای لاتین، وانگهی مسکن مهرتوی شمال شده برای مسافرین محترم ؛همین امر موجب شده طلاق دررشت چندبرابر بشه.ازطلاق گفتیم که امروز شده کسب وتجارت .یازده میلیون پرونده توی دادگستری بررسی می شه آخه قضات چه قدر حقوق می گیرند، بمیرم برای زحماتشان.دختره ازدواج می کنه ،هنوزچیزی نشده می گه مهریه ام را می خواهم .این جوان عزب که کورنیست ؛می بیند می گوید :ازدواج فایده ای ندارد.نکنید ،خدارا خوش نمی آید.مگر می خواهیدکشورهای  دیگر رابیچاره سازید. خدای ناکرده فردا باید رهبری جهان را هم برعهده بگیریم!همین مشتی محلمان که چندتا پیراهن وشلوار وزیرشلوار ازمن وتوبیشتر پاره کرده می گوید علت طلاق امروزی برمی گردد به این شبکه ی فارسی وان .بیچاره حق هم هم دارد .چند هفته ای که به این شبکه می نگریستم نمی دانم چه طور شدکه فنرم دررفت و همین طورپشت سر هم عاشق می شدم .واقعاًباید فرهنگ سازی کرد .چه اشکالی دارد که فیلم های فارسی وان را یک طور دیگر دوبله کنیم به طوری که همه ازهم متنفرشوند.ازطرف دیگر این فیلم های تکراری که پخش می کنیم،ازبس که پخش کردیم، دیگرخش خشی شدند همین امر توی ازدواج تأثیردارد.آخه جوان بادیدن این فیلم هااززندگی بی زار می شود چه رسد به ازدواج وتشکیل خانواده.باید فکراساسی کرد؛ امروزه درس خواندن هم مد شده .تا می آیندبه خواستگاری دخترمی گوید: که می خواهم درس بخوانم .آخه کسی نیست بگوید عزیزم این هایی که درس خواندند چه کاره شدند؟ کار کجاست؟ حالا که می خواهی بخوانی بخوان تا موی سرت سفید بشه . ببخشید که وقت شما راگرفتم ولی راهکارهایی که ارائه کردیم ان شاءالله مثمر ثمر واقع گردد. (کف زدن شدید شرکت کنندگان واحسنت وآفرین گفتن حضار به این همه نبوغ وبلوغ)