سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/1/8 | 2:25 عصر | نویسنده : هادی اخوان

     "تلاش مشایی برای تشکیل7حزب جدید "                (سایت جهان)

آقای مشایی، مشاورمحترم رییس جمهور،بایدبه چندنکته ی مهم توجه ی کافی نموده ونکاتی را تشریح نمایند:

 

1-وضعیت حزب هایی که تکلیف آن هامشخص نیست چه خواهدشد؟

 

2-بودجه ی تشکیل احزاب ازکجاتعیین خواهدگردید؟

 

3-برای نامگذاری ا حزاب بامشکل مواجه نخواهند شد؟

 

4-ایشان فکرمی کنند تاچه زمانی دررأس امورخواهند بود؟

 

5-اگراین چندحزب تشکیل نشد مقصراصلی کیست؟

 

6-عدد هفت را به خاطر مقدس بودن آن برگزیده اند یاواقعاًتصمیم جدی برای تشکیل این احزاب دارند؟

 

7-بیت"هفت شهر حزب رامشایی گشت/ ماهنوزاندرخم یک حزب مانده ایم."مربوط به کدام شاعراست؟

 

8-جوجه راآخرپاییزمی شمارند ،مگرمخالفینش مرده باشند!!!

 

9-برای رفع هرگونه چشم زخم ،مقداری اسپنددودکردن توصیه می شود.

 

10-مقصودازفتنه سال90 رابرای خوانندگان توضیح دهند تامشکلی برایشان پیش نیاید.

 

11-می دانند عدد هفت چندتامی باشد؟

 

ازخوانندگان عزیز عذرمی خواهیم که قلم حالت جدی به خودش گرفته .درهرحال مشایی مرد لحظه هاست!!!!!!!!