سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 90/1/3 | 9:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این که "ریشه کن کردن" یعنی چه؟خودازمباحث کلیدی وزیربنایی است که از دوران خیلی دورتاکنون انسان رابه

تفکرواداشته ودانشمندان وفلاسفه ی بزرگ دنیا برای پاسخ به آن،دودچراغ هاخورده،استخوان هاخردکرده،دردانشگاه

های آزاددنیا! به تحقیق وکنکاش پرداخته وهریک به فراخور حال ومقال،مطالبی بیان داشته وعمر عزیزشان رابه

بندگانی چون من وتو داده وترک تعلقات نموده وبه دیارباقی شتافته واین حکایت همچنان به قوت خویش باقی است ...

این که لفظ "ریشه کن کردن" درموارد گوناگون معنای خاصی می یابد تردیدی درآن نیست، چنان که در ریشه کن کردن

موادمخدر، لفظ در معنای "زیادساختن"آن به کارمی رود ویا در ریشه کن کردن بیکاری، نیز لفظ معنای  حذف مشاغل

جدیدبه خودمی گیرد ویادر درسال هفتاد که یکی ازمسئولین  فرموده بودند :گرانی راریشه کن می کنیم هنوز معنای

خاص آن مشخص نشده  است .وشاعران بزرگ  که چنین لفظی را ناخواسته به کاریرده اند هنوزادیبان نتوانسته اند

بیتشان را گره گشایی نمایند.در آخرین اظهار نظر استاندار تهران با تسلط کامل به لفظ مغموض  "ریشه کن کردن" وبا

مطالعه ی دستاوردهای دانشمندان جهان ازمعنای آن، فرمودند"زمین خواری رادرسال 90ریشه کن می کنیم ."که هرچه

به ذهن مان فشارآوردیم مقصود استاندارتهران چه بوده واز تحقیقات کدام دانشمند درموردلفظ "ریشه کن کردن"استفاده

نموده ،متوجه نشده وبه ناقص بودن علم ودانش بشری ونسبی بودن آن اعتقادراسخ آوردیم.وبازمعنای واقعی  لفظ

"ریشه کن کردن"درپرده ی ابهام باقی مانده تابعد...