سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : پنج شنبه 90/1/18 | 12:44 صبح | نویسنده : هادی اخوان

پس از سال ها تحمل رنج وسختی ،عاقبت خبرهای خوش ازگوشه وکناربه گوش می رسد

 وانسان را به تحمل این همه سختی های مشقت بار امیدوارمی سا زد که خداراشکر،

آخرِعمری بایددررفاه وآسایش زندگی کرد وغم وغصه ی آیندگان رانخورد .این قدر نباید

 گفت که فرزندمان خانه ای ندارد ویاملکی ندارم که برایش بگذارم، ویااین که نتوانستم

دراین آخرِعمری چیزی ازخودم برایش به یادگاری بگذارم و ارثی برایش  مهیاسازم .واین

 چنین خبرهای خوش ازمسئولین  خیال انسان رابابت همه چیز آسوده می سازد ومی

توان باخیال راحت خوابید وآسوده سربربالین گذاشت. وبه مسئولین باید مرحباوآفرین

 ودست مریزادگفت که این چنین به فکر مامردمان مستضعف وبیچاره هستند .با خودمی

اند یشم که اگراینان نبودند؛ چه بلایی برسر ما آمده بود وخداحفظشان کند وهمیشه  زنده

 وسرسلامت باشند واین چنین خبرهای خوش خوش ازلب  وسبل مبارکشان

 سرازیرگردد.اما خبرمسرت بخش که مدیرامورفرهنگی سازمان بهشت زهرا

 فرمودند :"هزینه ی کفن ودفن امسال افزایش نمی یابد." وبایدبه این مدیریت احسنت

 گفت که دراین ایام همه چیزسیرصعودی دارند ،ولی ازافزایش قیمت کفن ودفن خبری

 نیست وواقعاً که مردن چه قدرآسان گشته است.