سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : جمعه 90/1/5 | 3:11 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گفتم :آیادرمورد قیام مردم سوریه درچندروزاخیر درجایی چیزی گفتی؟

گفت:نی!

گفتم :درمورد کشت وکشتارمردم سوریه به دست نظامیان مطلبی نوشته ای؟

گفت:نی!

گفتم:درمورد حذف برادربشاراسد وآثارآن تحلیلی نموده ای؟

گفت:نی!

گفتم:درموردصدورانقلاب به سوریه ...

گفت:نی!

گفتم:درمضاروتأثیرآن برکشورمان چی؟

گفت:نع!

گفتم:باخبرگزاری های جهان وهمسوبااستکبارجهانی دراین مورد مصاحبه ای نموده ای؟

گفت:لا

گفتم: بزرگامرداکه تو سیاستمدار واقعی هستی واحسنت به عاقبت اندیشی تو که در امور این چنینی ،لب ازلب نمی

جنبانی تا این که آب بالکل ازآسیاب بیفتد آنگاه یکه تاز میدان خواهی شد وهی تحلیل خواهی کرد که چنین وچنان

شد .آفرین براین همه ذکاوتت .این هاراازکه آموختی ؟گفت :ازمقامات کشور!