سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : جمعه 89/12/27 | 6:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دراین گیروداربحث برسراین که مجلس بالاتراست یا دررأس امورمی باشد یا قوه ی مجریه ،ناگهان گزارش انتقادی

مجلس ازاجرای بودجه ی 87درصحن علنی آن قرائت گردید وآب سردی روی دست سیاسیون ریخت که نگو! با این کار

غیرمترقبه به همه نشان داد بعله ؛مجلس بالاتراست .مجلس بالاترازهمه و دولت پایین ترازآن .نشان دادکه دولت در

اجرای قانون بودجه 72درصد تخلف داشته است که درنوع خودش اگر بی نظیرنباشدکم نظیرکه هست .هنگامی که این 

موضوع رابا یکی ازدولتیان درمیان گذاشتند نفس عمیقی کشیدو "لبخندی زد"گویند:"شخصی مهمانی رادرزیرزمین

خانه خوابانید.نیمه شب صدای خنده ی وی رادربالاخانه شنید.پرسید:درآن جاچه می کنی؟گفت:درخواب غلتیده

ام.گفت :مردم ازبالا به پایین می غلتند،توازپایین به بالا می غلتی؟گفت: من به همین می خندم. الان تکلیف ما راهم

مشخص کنید باید بخندیم یا بگرییم. همین سؤال را ازیکی دیگرازدولتیانی که از وزارت برکنار شده پرسیدند که آیاچنین

تخلفی راباچشم دیده اید ؟درجواب فرمودند:شاید چنین اتفاقی افتاده باشد."کلی ازحمام بیرون آمد.کلاهش دزدیده

بودند.باحمامی ماجرامی کرد.حمامی گفت:تواینجاآمدی،کلاه نداشتی!گفت:ای مسلمان این سرازآن سرهاست که بی کلاه به

راه توان برد؟واقعاًحرف حق را ازاین وزیران وافرادبرکنارشده باید شنید .همین وبس!