سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : شنبه 89/12/14 | 7:48 عصر | نویسنده : هادی اخوان

وقتی که زمزمه ی حذف یارانه ی شیردرمطبوعات به سمع تمام شنوندگان وخوانندگان رسید، شستمان خبردارشد که این روزها اتفاق مهمی درحال رخ دادن است .چرا؟ازاین که فقط درموارد بروزواقعه های مهم است که نه تنها شستمان بلکه تمام انگشتان پاودستمان نیز خبردارمی شوند.وآن اتفاق مهم گران شدن ناگهانی تخم مرغ است که صرافی های  تهران واطراف را درافسوس خرید آن نگه داشته است که چرابه جای خرید سکه که قیمت آن هرروزبالاوپایین می رود؛ تخم مرغ تن به تن خرید نکرده اند که الان به پول هنگفتی دست می یافتند. ازسوی دیگردربسیاری از منازل روستا یی وحتی شهری مرغان از چنان عزت واحترامی برخوردارشدندکه درطول تاریخ معاصر سابقه نداشته است .وبه جای درآوردن صداهای عجیب وغریب وفحش وناسزا که هنگام دون دادن  نثاراین مرغان زبان بسته می نمودند امروزه آهنگ های شاد ،از سنتی گرفته تا رپ و پاپ وموسیقی های به روز دنیا، برایشان پخش می کنند ویا خطاب عزیزدل من، غذا حاضراست ازگوشه وکنار مرغداری واتاق پذیرایی به گوش می رسد .بعضی هاپاازاین فراتر نهاده وبرای ماکیان عزیز برنامه ی غذایی چیده اند .واقعاًمصداق سخن گرانبارسعدی است که براین  مرغان کشور حلول یافته که"گرزحکمت بندددری /زرحمت گشایددردیگری" .رییس مرغان کشورنیز در جمع پرشور مرغان خطاب به مدیریت یارانه ها ی کشور با آهنگی خاص، که لحن تهدید وارعاب از آن مشاهده می شد؛ فرمودند :"حالا که شما یارانه ی نان راحذف نمودیدو روزی مارابُریدید، در چنان مدت طولانی تخم نمی گذاریم تا قیمت آن جهانی شود تاشماباشید روزیِ مرغ هارانَبُرید ."همین بالا رفتن ناگهانی تخم مرغ ،تعادل جامعه مرغان رابه طورکل به هم زده وموجب مرغ سالاری در چنین جامعه هایی شده ؛که حتی جامعه شناسان بزرگ تاریخ چون  کنت ودکارت و...نیز آن را پیش بینی نمی کردند . رییس فمینیست های جهان نیز با خشنودی ازچنین تحول بزرگ در جامعه ی مرغان، اظهار امیدواری نمود که زنان جهان باالگوپذیری از چنین انقلابی به حقوق پایمال شده ی خویش دست یابند. این روزها افرادذی نفوذ درمدیریت یارانه ها ی کشور، در حال رخنه کردن درصفوف مرغانند تا شاید با بحث وچانه زنی وبه قول سیاسیون چانه زنی ازبالا وفشارازپایین، آن هارا متقاعدسازند که قیمت تخم مرغ به شرایط قبلی برگردد؛که تاکنون موفق نشدند.در عین حال مرغ های چینی همگام با رؤسای بزرگ چین و حزب کمونیست،مخالف هرگونه تحریمی بر مردم عادی ایران شده ودر حمایت از توده ی ضعیف  ،عنوان داشتند که هرچه قدر تخم مرغ می خواهند از کشورشان آماده ومهیا است.   این جنگ زرگری کی به پایان می رسد خدا می داند .وخداخودش این نیمرو واملت رااز مانگیرد .آمین ....همین وبس .