سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : سه شنبه 89/12/24 | 4:27 عصر | نویسنده : هادی اخوان

عاقبت پس ازکشمکش های فراوان وتوبمیری ومن بمیرم ودخالت مستقیم نمایندگان بزرگواری که تا اندک زمانی پیش کارگربودند،مبلغ 9درصد به حقوق کارگران اضافه شد وامید به زندگی را درآنان زنده ساخت .درهمین میان هزینه ی مخارج رانیز یکی ازموسسات دولتی درکشورعزیزمان  یواشکی درآخرین صفحه ی برخی ازنشریات وبا رنگ روشن یک میلیون درروزبرآورد که باردیگر آمار خودکشی بین کارگران را چندین برابرافزایش داد.به همین مناسبت سازمان پیشگیری از جرم وجنایت برای این که خدای ناکرده آمارخودکشی دربین کارگران چندین برابرنگردد واعلام بالارفتن حقوق شان موجب افزایش تورم نشود!دریک اقدام خداپسندانه برای زندگی آنان برنامه ریزی مدونی راانجام داد که بار دیگر شوروشعف رادربین کارگران برانگیخت وبا پیامک ونامه وایمیل به سازمان موجبات دلگرمی کارمندانش شدوسبب آن شدتا موسسه ی پیشگیری ازجرم وجنایت مصمم گردد چنین برنامه هایی را به شکل متمرکز برای اقشارکم درآمد ایجادکند.اما خلاصه ی  برنامه ی سالانه ی  کارگران باتوجه به مخارج ناقابل بازار! اولاً قید هرگونه سفرومفری را به کل بزنند ودرسفرهای زیارتی به نزدیک ترین امامزاده ای که توی محله شان مدفون شده است ویا خواهدشد مراجعه نمایند ویا بالاجبار به همان مسجدو تکیه ی محلشان مکفی گردند. ثانیاً به طورکلی قید وافکار خانه دارشدن را از ذهن خویش پاک نموده وبرای این که کارگران چنین فکرهایی به کله ی مبارکشان خطورنکند می توانند بامراجعه به مراکزدرمانی آن قسمت ازمغز سرشان را که مربوط به چنین افکار بکری است، از سرمبارکشان جدانمایند.ثالثاً برای این که چیزی از پول هایشان باقی بماند وبه گفته ی فلان اقتصاددان پس اندازی داشته باشند چهارروز ازهفته رابه طور کلی درریاضت وعبادت به سربرند که درروزآخرت توی بهشت کنارحوریان هی خواهند خورد که نگو...این برنامه در بیست بند شکل گرفته که متاسفانه به خاطرضیق وقت ازبیان دیگرآن عاجزیم ودرآخر نیز ذکرمی کنیم که موسسه ی مذکور اعلام نموده چنین برنامه هایی برای کارگران برخی شرکت هاست نه برای شرکت هایی که اسمشان برای مردم مثل روز روشن است وحقوق مبارک شان ازپاروبالا می رود.