سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/10/14 | 10:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

به دنبال تصویب طرح تأسیس وزارت "جوانان وورزش" موج انتقادواعتراض اقشار پایین دستی وبالا دستی ومیان دستی را فرا گرفت ،که چرا همه جا صحبت ازجوانان است وما پس چه؟

آنان با ذکر دلایل متقن وبراهین محکم چنین استدلال نمودند که ما هم نیاز به وزارت خانه ای این چنینی داریم ،ودریک اقدام بی سابقه دراعتراض به چنین تبعیضی نوزادان دست به اعتصاب غذا زدند.پیران کشور نیز در اقدامی این حرکت را ستودند ولی درعین حال از نوزادان عزیز خواستند که هرچه زودتر دست ازاین اعتصاب بردارند ودرنامه ای سرگشاده مرقوم داشتند :تاآخرین نفس برای رسیدن به خواسته هایشان ایستاده اند وازهمه ی اقشارغیرازجوانان خواستندآرامش خویش را حفظ نمایند،و برای اعتراض به طرح مجلس خواستار مجوز راهپیمایی آرام از وزارت کشور خواهند شد.کودکان نیز دست به اعتصاب  غذای خشک تا زمان نامحدوی زدند وگروهی در مقابل مجلس دراعتراض به طرح، اقدام به خودسوزی نمودند.از خارج کشور نیز خبرمی رسد که بسیاری از گروه های اپوزیسیون با اجتماعات چندین ده نفری حمایت خویش را از چنین خواسته ی نوزادان، میان سالان وپیران اعلام نمودند .سخنگوی وزارت خارجه  تمامی این اعتراضات وحرکات را تکذیب نموده وخواستار عدم دخالت کشورهای غربی در امور داخلی کشورمان شدند.درجلسه ای که بین طبقات مختلف مردم غیراز جوانان برگزار گردید آنان تمامی خواسته ها وشرایط خویش  را برای شرکت درانتخابات آتی به تأسیس وزارت خانه های ذیل اعلام نمودند.

1-وزارت خانه ی کهنسالان2-وزارت خانه ی ورزش ونوزادان3-وزارت خانه ی کودکان4- وزارت خانه ی ورزش غیر از جوانان5- وزارت خانه ی عالی میان سالان

برطبق خبرگزاری هوانیوز دانشجویان دانشگاه کهنسالان باشعارهای تند ؛بسیاری از اموال دانشگاه رابه آتش کشیدند.بی بی سی نیز اعلام کرد "اوباما از اقدام دانشجویان حمایت کرده وآن را اقدامی برای رسیدن به دمکراسی دانسته اند.

طبق آخرین اطلاعات که اکنون به دست مارسیده ؛ مجلس در ساعات گذشته دستورانحلال وزارت "ورزش وجوانان" رااعلام داشته ودر طرح دوفوریتی وزارت خانه ی "ورزش وتمامی اقشار"رادر دست بررسی دارد.

آنان با چنین اقدامی شجاعانه ،بار دیگر کشورمان را از افتادن در ورطه ای خطرناک نجات دادند.دستشان درد نکند حقوق واضافه کاری برآنان حلال.