سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/1/14 | 8:8 عصر | نویسنده : هادی اخوان

چندین بار به شماخطاب نمودم که جنابعالی اهل فضل ودانشی،توی همین دانشگاه آزادمان چه تحقیقاتی که نکردی!

صدهاهزارباربهت گفتم  درهیچ امری بدون کنکاش، مطلبی برزبان میاور . کم کم آدم راکفری می کنی! اصلاًشما بی

جاکردی وغلط می فرمایی!بیسواد!عوام !رفتی دوسه کلاس درس خواندی حالامی آیی روی حرفمان حرف می

زنی .اصلا!سروپایت توی این بازارارز به چنددلارمی ارزد که صدایت رابرایم بلند می کنی ؟ترا چه رسد به این حرف

 ها؟برای خودت یاوه ها می با فی ؟....بگوببینم داشتی راجع به چی سخن می گفتی؟حرفمان درموردچه موضوعی بود؟تا

 دوباره عصبانی نشدم چیزی بگو . می گوید :تصدقت بروم! قربان شکوه وهیبتت!داشتیم از مال وجیفه ی ناچیز

دنیاسخن می گفتیم که لاکردار فکمان دررفت وزبان بی صاحبمان تکانی خوردو گفتیم که"دیدید که شورای نگهبان به

 علت مغایرت باشرع وقانون اساسی طرح رسیدگی به دارایی های مقامات کشوری راردکرده است."بازهم داری مارا

 برزخی می کنی !اصلاً به من وتوچه فلانی چقدرمال ومنال دارد ؟واقعاًچنین اعمالی نه تنها خلاف شرع وقانون اساسی

است؛ بلکه دوراز نزاکت ادبی می باشد.تا توباشی دیگر توی اموال دیگران فضولی نکنی . مگر این اموال اندک نیازبه

تحقیق دارد؟ اندک مالی که ازعرق جبین وکد یمین به دست آورده شده است. مگرخدای ناکرده توی بانک های خارجی

حساب های چندین میلیون دلاری دارند که باید بدانیم؟به فرض اگر حسابی هم داشته باشند ؛حسابشان خالی خالی است!

 یادرفلان کشور ویلادارند که بایدمتوجه باشیم؟یادرفلان شرکت بزرگ داخلی وخارجی سهام دارند که بایددرک کنیم؟یا

فرزندانشان توی اقتصاد کشوردستی دارندوزبانم لال باندی راتشکیل دادند که باید تحقیق کنیم ؟یادردانشگاه های خارجه

 مفت ومجانی ازبورسیه استفاده می کنند که باید مطلبی را بفهمیم؟یا  .... بروبه همین خیال باش ،تاتوباشی ازاین حرف

 های بودارنزنی !!؟