سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/12/25 | 12:38 صبح | نویسنده : هادی اخوان

"بااین همه درآمدنفتی بیکاری چرا؟"(نطق پیش ازدستوریکی ازنمایندگان مجلس )

 یکی ازخوشوقتی که ماداریم وعلی الاصول مردم هم بایدداشته باشند؛این است که برادران مسئول علی الخصوص برادران مجلس درریشه یابی مشکلات ومعضلات،ردخورندارندودراین بین به نمایندگان شجاعی برمی خوریم که باذکر مسائلی می پردازند که دراین سال های متمادی کسی جرئت بیان آن را نداشت ؛یک تنه درجایگاه  نطق ایستاده ومثل این که کشف تازه ای بنماید با شوروشعف بسیار ،بیکاری جوانان این مرزووبوم رامتذکر می گردد ودراین میان سخن ازدرآمد بالای نفتی  می گوید که همین دیروزبعداز انقلاب کشورلیبی رخ داده است.پدرآمرزیده !هنوز که چندروز ازحوادث لیبی وبالا رفتن نرخ نفت نگذشته است که این قدر دولت را زیر فشار سؤالات پیچیده ات قرارمی دهی .وانگهی تازه چنین موضوعی کشف گردیده وبرای چاره ی کار فرصت بسیاری نیازاست ،وطرح مسائلی این چنین خداراخوش نمی آید!