سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/11/13 | 8:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این کپی برداری از آثاردیگران شده یک معضل، ولی دیگر کپی از لباس شخصی ها راندیده بودیم.حقیقت امراین است که بسیاری از مخترعین وفیلم سازان و... از آن درهراسند ،که افرادسودجوبا کپی آثارشان موجب ضرروزیان بسیاری به آن هاگردند. که قانون هم تاحدودی نسبت به این امر نرمش نشان داده است.ولی آن چه که موجب شگفتی شده وشاید بعدها مسببین امررا درکشوربه واکنش وادارد ،کپی از لباس شخصی هادر سرکوبی راهپیمایی ها و اعتراضات است .شاید در کشورما اولین بار ،لفظ لباس شخصی درادبیات سیاسی کشف شده وبه کاررفته باشد.چنان که در قضیّیه ی کوی دانشگاه یا دراعتراضات سال گذشته، لباس شخصی ها زحمات جبران ناپذیری را متحمل شدند ودرعوض مزد خودشان ازخدا یاازاشخاص دیگرگرفتند.مشخص نشداین افراد به کدام طیف و ارگانی وابسته اندوهیچ گروهی هم آن هاراتحت حمایت خویش قرارنداد.به راحتی سرکوب می کنند وکسی هم به سراغشان نمی آید ومحاکمه ای هم وجودنخواهدداشت .درآخرین اخبار حوادث مصر، گروهی ازافرادلباس شخصی به سرکوب مردم مظلوم مصر پرداختند که طرفداران مبارک بودند وبه گفته ی البرادعی اکثراین افرادپلیس بوده که درلباس مبدّل به سرکوب اعتراضات پرداختند .زبانم لال نمی خواهیم بگوییم درایران آن افراد از نیروی انتظامی بوده اند، ولی مبارک با کپی برداری ازاین اصل ،زحمات مخترعین امر راازبین برده وبسیاری ازقوانین بین المللی رازیر پاگذاشته که باید در سازمان ملل به آن رسیدگی نمود .وی بااینعمل قبیح برجرم های خودش نیز افزوده شده است .