سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : یکشنبه 89/11/3 | 8:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اصلاًاختلاف سلیقه در همه جا می تواند مفیدواقع گردد، مخصوصاًدرسیاست که خیربسیاربرآن نهفته است وزبانم لال موجب جلوگیری ازهرگونه استبدادآن هم ازنوع مفیدش  گردد.درتازه ترین اظهارنظر، آقای کد خدایی همان کدخدای محترم شورای نگهبان،با تمام جرأت وبدون آن که ازکسی واهمه ای داشته باشد بیان نمودند:"درانتخابات ازاختلاف سلیقه حمایت خواهیم نمود." هنوز کلام مبارکشان تمام نشده بود که بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب که کاملاًازآقای کد خدایی و همکاران گرانقدرش ناامید شده بودند،ودرفکر کاندیداتوری درکشورهای آزادوهمسایه چون افغانستان رادرسر می پروراندند،عجولانه بیان داشتند که:" از مادرزادی با آقایان اختلاف سلیقه داشتیم وچندین بارهم خدمت دبیرمحترم شورای نگهبان  آن را عملاًنشان دادیم ولی متأسفانه گوش مبارک دوستان به سخنانشان بدهکارنبوده است." دراین میان رییس جمهور اصلاح طلب که شروطی رابرای انتخابات برشمردند،که یکی از آن هاهمین اختلاف سلیقه بوده فرمودند:" که اصلاًاز قورمه سبزی خوششان نمی آید." ویا بسیاری اززندانیان اصلاح طلب درنامه ای سرگشاده به دبیر محترم شورای نگهبان ،لیستی از غذاهای مورد اختلاف ویا مورد علاقه شان را با اصول گرایان برشمردند که نشان دهنده ی اختلاف سلیقه ی زیادبا آنان می باشد.بسیاری دیگرازاصلاح طلبان که جرقه ی امیدرادرفرمایش های آقای کدخدایی مشاهده نمودند گفتند که اصلاً به هیچ عنوان از کابشن آقای احمدی نژاد خوششان نمی آید وبه هیچ عنوان حاضرنیستند چنین کابشنی را برتن کنند. آن ها امیدوارند با همین اختلافات سلیقه ی شدیدی  که با اصولگرایان بیان داشتندوبه سمع مبارک اعضای شورای نگهبان رسانیدند،درانتخابات آتی از صافی ؛که زبانم لال ازآن به عنوان طنزسیاسی " فیلتر" یادمی کنند؛که کاملاًکلمه ی نامبارکی است به سلامت عبور کنند.درجبهه ی اصولگرایان نیزکسانی که بانقدونقادی خودشان صلاحیت خویش رابه خطر انداخته بودند وتا حدودی ازشورا، ناامید گشته درتکاپوهستندتا درانواع غذاها ،رنگها ،لباس ها ،فیلم ها،ورزش ها،...اختلاف سلیقه ی خویش راباگروه مقابل نشان دهند تا شاید امیدشان محقق گردد.درتازه ترین اقدام ،گروه اصلاح طلب به اجماع رسیدند که اکثر اصولگرایان ازتیم فوتبال آلمان خوششان نمی آیدوتصمیم گرفتند که دراین موردنیزبا حمایت ازتیم فوتبال آلمان به شکل علنی ، اختلاف سلیقه خویش را به اوج رسانده تا شاید رحمی به دل آقایان شورای نگهبان حاصل آیدوآقای کدخدایی نیز برسر کلام خودش پایبندباشند.بسیاری از سران اصلاح طلب نیز احتمال می دهند که با حمایت ازتیم آلمان به هیتلرونازی ها برچسبشان زنندواز این طریق صلاحیتشان محرز نگردد.